Skip to main content

Lög Pírata

Hægt er að nálgast lög aðildafélaga á síðum þeirra:


Lög Pírata á Íslandi

eftir köflum:

1. Heiti
2. Hlutverk
3. Félagsmenn
4. Aðalfundur
5. Fundahald, félagsfundir
6. Lög og stefnumál
7. Framkvæmdaráð
8. Úrskurðarnefnd
8.a. Trúnaðarráð
9. Upplýsingaráð
10. Starfsmenn
11. Umboðsmenn Pírata
12. Aðildarfélög
13. Fjármál
14. Þátttaka í kosningum
15. Störf þingflokks og annarra kjörinna fulltrúa
16. Framfarafundur
17. Félagsslit
[síðast uppfært]

1. Heiti


1.1. Nafn félagsins er Píratar. Aðsetur þess og varnarþing skal vera í Reykjavík.

1.2. Ensk þýðing á heiti félagsins er Pirate Party Iceland. Nota má hana sem hjáheiti.

1.3. Skammstöfun félagsins er PP-IS.

2. Hlutverk

2.1. Félagið er stjórnmálaflokkur.

2.2. Félagið mótar sér stefnu með opnu ferli og vinnur að framgöngu hennar með þeim aðferðum sem því standa til boða.

Upp

3. Félagsmenn

3.1. Hver sem er 16 ára á árinu eða eldri getur fengið fulla aðild að félaginu.

3.2. Félagatal skal teljast til viðkvæmra persónuupplýsinga og skal meðhöndlun þess vera í samræmi við landslög. Aðildarfélög skulu eiga rétt á afriti af félagatali sínu gegn undirritun lagalega bindandi yfirlýsingar af hálfu stjórnarmanna þess um að það verði einvörðungu notað vegna starfa innan aðildarfélagsins í samræmi við lög þessi og landslög. Framkvæmdaráði er þó rétt og skylt að sjá til þess að listi yfir trúnaðarmenn félagsins og aðildarfélaga sé aðgengilegur almenningi.

3.3. Félagar mega vera skráðir með dulnefni í félagatali.

3.4. Listi yfir trúnaðarmenn félagsins skal þó vera aðgengilegur almenningi.

3.5. Inntökubeiðnir í félagið, sem og úrsagnir skulu fara fram skriflega eða með rafrænum hætti.

3.6. Þeir sem vilja ganga í félagið skulu auðkenna sig með aðferð sem ákveðin er af framkvæmdaráði.

3.7. Skráningar og úrsagnir skulu gilda frá tímasetningu staðfestingar á móttöku.

3.8. Ákveða má félagsgjöld á aðalfundi.

3.9. Eingöngu félagsmenn mega gegna trúnaðarstöðum innan félagsins og aðildarfélaga. Nú hefur félagsmaður sagt sig úr Pírötum og fellur þá umboð hans til að gegna trúnaðarstöðum innan Pírata og aðildarfélaga þess sjálfkrafa úr gildi. Sama gildir ef félagsmaður gegnir á sama tíma, samkvæmt hans samþykki, trúnaðarstöðum hjá öðrum stjórnmálaflokki. Til trúnaðarstaða telst seta í stjórnum, nefndum, ráðum eða aðrar stöður þar sem einstaklingi er treyst, stöðu sinnar vegna, fyrir upplýsingum og/eða ákvarðanatöku sem er ekki í boði fyrir almenna félagsmenn þess sama félags. Framangreind umboð falla ekki sjálfkrafa niður ef félagið er bersýnilega stofnað í þeim tilgangi að gerast aðildarfélag Pírata og tekst það innan fjögurra mánaða frá stofnun þess. Aðildarfélög skulu sjá til þess að framkvæmdaráð sé upplýst um það hvaða trúnaðarstöður eru hjá því og hverjir gegna þeim.

Upp

4. Aðalfundur

4.1.Aðalfund skal halda á hverju ári, fyrir lok septembermánaðar og telst fundurinn einnig vera almennur félagsfundur.

4.2. Á aðalfundi er mörkuð stefna félagsins og teknar ákvarðanir um starf þess, skipulag og fjárreiður.

4.3. Boða skal til aðalfundar með þriggja vikna fyrirvara og með öruggum hætti.

4.4. Framkvæmdaráð hefur heimild til að fresta aðalfundi eða aukaaðalfundi um viku frá auglýstri dagsetningu, en aðeins í eitt skipti.

4.5. Á félagsfundi samkvæmt 5. kafla er hægt að leggja fram tillögu um að boða til auka-aðalfundar. Slík tillaga skal koma fram í fundarboði. Sé hún samþykkt á félagsfundinum skal hún sett í kosningu í kosningakerfi Pírata til samþykktar eða synjunar. Sé hún samþykkt með að minnsta kosti ⅔ atkvæða í kosningakerfi Pírata er framkvæmdaráði skylt að boða auka-aðalfund eins fljótt og mögulegt er. Framkvæmdaráð hefur einnig sjálfstæða heimild til að boða til auka-aðalfundar.

Á auka-aðalfundi er ekki skylt að taka á dagskrá alla þá liði sem lög þessi segja fyrir um á aðalfundi. Hafi tillaga um boðun auka-aðalfundar innifalið skilyrði um dagskrá fundarins skal ráðið þó fylgja þeim.

4.6. Framkvæmdaráð skipuleggur dagskrá aðalfundar.

4.7 Fundargögn aðalfundar skulu afhent félagsmönnum með rafrænum hætti samhliða fundarboði. Verði fundargögn til eftir að boðað er til fundar skal afhenda félagsmönnum uppfærðan fundarboðspakka minnst þremur sólarhringum fyrir aðalfund.

4.8. Árskýrsla félagsins og ársreikningur fylgja öðrum fundargögnum.

4.9. Allir félagsmenn sem skráðir eru 30 dögum fyrir aðalfund hafa aðgang að honum. Allir félagsmenn skulu hafa möguleika á aðgangi að streymi af fundinum og/eða upptöku af honum. Mættum félagsmönnum skal gert ljóst að upptökur af fundinum verða gerðar opinberar um ókominn tíma.

4.10. Á aðalfundi er framkvæmdaráð ákveðið í samræmi við 7. grein.

4.11. Á aðalfundi eru tveir skoðunarmenn reikninga kjörnir með STV forgangskosningu.

4.12. Kjörstjórn tekur við framboðum í öll embætti og tryggir að allir frambjóðendur fái sanngjarna kynningu.

4.13. Frambjóðendur í embætti skulu skila inn hagsmunaskráningu til kjörstjórnar, einni viku fyrir aðalfund.

4.14. Slembivaldir framkvæmdaráðsmenn skulu skila inn hagsmunaskráningu eigi síðar en tveimur vikum eftir val þeirra.

4.15. Hagsmunaskráningar eru birtar á vefsíðu félagsins.

4.16. Nánari reglur um hagsmunaskráningu skulu útfærðar af framkvæmdaráði og háðar samþykki samkvæmt kosningu í rafrænu kosningakerfi Pírata, er skal standa í sjö sólarhringa. Sé engum slíkum reglum að dreifa er hagsmunaskráning yfirlýsing viðkomandi þar sem hann lýsir helstu hagsmunum sínum þá stundina.

4.17. Eingöngu viðstaddir félagsmenn skulu vera í slembivölum og teljast þeir vera í því nema þeir komi á framfæri yfirlýsingu um annað. Fjarstaddur félagsmaður skal þó eiga rétt á að vera í slembivali komi hann á framfæri tilkynningu til framkvæmdaráðs eða aðalfundar skýrri og ótvíræðri yfirlýsingu um að vera í því og skal þá réttilega álitið að hann samþykki þær stöður sem hann hlýtur á grundvelli þess. Eingöngu einn einstaklingur skal vera slembivalinn í einu. Nú er einstaklingur slembivalinn í stöðu samkvæmt lögum þessum, hann hefur þegar verið kjörinn eða slembivalinn í stöðuna á þeim fundi, hann afþakkar stöðuna eða uppfyllir ekki skilyrði laga þessara til þess að taka við stöðunni, og skal þá endurtaka slembivalið.

4.18. Annað hvert ár skal á aðalfundi kjósa þriggja manna kjörstjórn er tekur til starfa að loknum aðalfundi og þar til næsta kjörstjórn tekur við. Fulltrúinn sem hlýtur besta kosningu skal vera formaður nema kjörstjórn ákveði annað. Aðilar í kjörstjórn skulu ekki gegna öðrum trúnaðarstöðum á vegum félagsins eða aðildarfélaga á meðan setu þeirra stendur. Kjörstjórn ber ábyrgð á framkvæmd kosningar í framkvæmdaráð ásamt öðrum hlutverkum sem henni er falið með lögum. Ákvarðanir hennar skulu teknar með óháðum og óhlutdrægum hætti.

Upp

5. Fundarhald (félagsfundir)

5.1. Fundir félagsins skulu að jafnaði vera opnir öllum.

5.2. Allir hafa málfrelsi á fundum.

5.3. Fundarmenn geta lagt fram tillögur á fundum.

5.4. Kosningar á fundum skulu að jafnaði fara fram með handauppréttingu.

5.5. Sé óskað eftir því má fundarstjóri ákveða að hafa atkvæðagreiðslur skriflegar eða rafrænar.

5.6. Sé óskað eftir því, og 5% fundarmanna en aldrei færri en þrír samþykkja það, skulu kosningar vera leynilegar.

5.7. Í kosningum á fundum eru ákvarðanir teknar með einföldum meirihluta.

5.8. Fundarsköp allra reglulegra ráða og nefnda á vegum Pírata skulu skilgreind og aðgengileg félagsmönnum. Liggi ekki fyrir skilgreind fundarsköp á fundi Pírata skal stuðst við Robert’s Rules of Order.

5.9. Boða skal til almennra félagsfunda með viku fyrirvara með óvefengjanlegum hætti.

Upp

6. Lög og stefnumál

6.1. Þessi lög eru öll lög félagsins, en þeim má breyta á aðalfundi með ⅔ hlutum atkvæða. Einnig má breyta þeim með ⅔ atkvæða á kosningakerfi flokksins.

6.2. Samfara þessum lögum skal vera grunnstefnuskjal félagsins. Gilda sömu reglur um breytingar á grunnstefnu og á lögum.

6.3. Tillögur að breytingum á lögum eða grunnstefnu skulu liggja opinberlega fyrir á vettvangi flokksins minnst tveimur vikum áður en kosið skal um þær.

6.4. Stefnu má ákveða með einföldum meirihluta í gegnum rafræn kosningakerfi félagsins.

6.5. Stefna má aldrei ganga gegn grunnstefnu félagsins.

6.6. Stefna skal alltaf rökstudd og hafa tilvísun í fyrri ákvarðanir félagsins.

6.7. Með samþykki 5% fundarmanna á almennum félagsfundi, en lágmark þriggja, skal vísa tillögu að stefnu til rafrænna kosninga.

6.8. Að jafnaði skulu rafrænar kosningar standa yfir í 6 daga.

6.9. Sé þörf á skjótri ákvarðanatöku má leggja til, með samþykki framkvæmdaráðs, hraðmeðferð á tillögu, en hún stendur þá yfir í sólarhring. Slíka ákvörðun þarf að staðfesta með hefðbundnum kosningum sem fara af stað samtímis. Skulu sérstök boð vera send til félagsmanna um að slík tillaga sé til kosningar. Þó þarf ekki staðfestingarkosningu til að staðfesta yfirlýsingu félagsins í samræmi við lög um upplýsingaráð, enda er þar ekki um lög eða stefnu félagsins að ræða.

 

 

6.10. Sérhver félagsmaður má stofna málefnahóp í kringum stefnumál. Tilkynna skal félagsmönnum um stofnun vinnuhóps.

6.11. Öllum er heimilt að taka þátt í málefnahóp, fundir þeirra skulu alltaf vera opnir.

6.12. Málefnahópur skal velja sér ábyrgðarmann og fundarritara.

6.13. Málefnahópur skilar reglulega skýrslu til félagsmanna um störf sín, í það minnsta þegar starf hópsins lýkur.

Upp

7. Framkvæmdaráð

7.1. Framkvæmdaráð annast almenna stjórn og rekstur félagsins.

7.2. Í framkvæmdaráði sitja sjö manns. Framkvæmdaráð skiptir með sér hlutverkum. Þó skal Condorcet-sigurvegari kosninga til framkvæmdaráðs, sé slíkur til, verða formaður ráðsins nema hann biðjist undan. Auk formanns skulu skipaðir gjaldkeri, ritari og alþjóðafulltrúi.

7.3. Félagsmenn aðrir en kjörnir fulltrúar geta átt sæti í framkvæmdaráði. Þó skal enginn sitja meira en tvö ár samfleytt í framkvæmdaráði.

7.4.Fimm meðlimir framkvæmdaráðs eru kjörnir í kosningu á aðalfundi, og fimm til vara. Atkvæði og niðurstöður eru talin með Schulze talningaraðferðinni.

7.5. Tveir meðlimir framkvæmdaráðs skulu slembivaldir á aðalfundi, og tveir til vara. Sæti þeirra í framkvæmdaráði ræðst af röð þeirri er þeir voru slembivaldir. Slembivaldir fulltrúar skulu raðast á eftir kjörnum fulltrúum.

7.6. Slembival skal fara fram á eftir kosningu

7.7. Framkvæmdaráð skal funda að lágmarki mánaðarlega, og skal boða alla aðalfulltrúa og varafulltrúa til fundarins með viku fyrirvara. Fundir framkvæmdaráðs skulu vera opnir félagsmönnum nema undir þeim liðum er fjallað er um einka- eða fjárhagsmálefni einstaklinga sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari. Slík mál skulu afgreidd í upphafi eða lok fundar, eftir því sem kostur er.

7.8. Halda skal fundargerð fyrir hvern fund framkvæmdaráðs og skal hún birt innan hæfilegs tíma. Nú inniheldur fundargerð upplýsingar um einka- eða fjárhagsmálefni einstaklinga sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari, eða af öðrum ástæðum má ekki birta samkvæmt landslögum, og skal þá samt sem áður birta fundargerðina í heild að brottföllnum þeim upplýsingum.

7.9. Framkvæmdaráðsfundur telst löglegur ef a.m.k. 4 aðalmenn mæta eða senda varamenn sína.

7.10. Ef þrír fundir framkvæmdaráðs í röð falla niður vegna vanskipunar skal boðað til aukaaðalfundar.

7.11. Boða má fundi til framkvæmdaráðs með minna en viku fyrirvara, þrátt fyrir grein 7.7, en boðun og framkvæmd þarf, að öðru leiti en kemur fram í grein þessari, að vera í samræmi við ákvæði laga þessara um fundi framkvæmdaráðs. Fyrirliggjandi staðreyndir máls verða að styðja að brýnir og mikilsverðir hagsmunir liggi því til stuðnings að afgreiðsla máls fari fram fyrir tímasetningu næsta fundar sem hægt er að halda með hinum venjulega fyrirvara. Þá teljast ákvarðanir teknar á slíkum fundi ekki gildar nema sex sitjandi fulltrúar framkvæmdaráðs veiti þeim brautargengi. Sé ákvörðun samþykkt með þessum hætti tekur hún gildi án tafar en framkvæmdaráð skal þó á næsta fundi þess, boðuðum með venjulegum fyrirvara, taka málið aftur til afgreiðslu, til samþykktar eða synjunar. Við töku ákvarðana á grundvelli þessarar greinar skal gæta meðalhófs.

7.12. Nú fer einhver varanlega eða tímabundið úr framkvæmdaráði og skal efsti varamaður taka við af honum á meðan fjarveru stendur með þeim réttindum og skyldum sem fylgja. Sé um einstaka fundi að ræða skal efsti viðstaddi varamaður á hverjum fundi fyrir sig hljóta þau réttindi og skyldur á meðan þeim honum stendur. Varamaður valinn með sömu aðferð og fjarstaddi fulltrúinn skal eiga forgang. Varamaður telst eingöngu sem sitjandi fulltrúi í skilningi laga þessara á meðan hann hefur réttindi og skyldur aðalfulltrúa.

Upp

8. Úrskurðarnefnd

8.1. Ágreining um framkvæmd, túlkun og brot á lögum þessum skal vísa til úrskurðarnefndar sem úrskurðar í málinu.

8.2. Úrskurðarnefnd er skipuð þremur félagsmönnum og skulu þeir kosnir á aðalfundi ár hvert auk tveggja varamanna. Fulltrúar í úrskurðarnefnd skulu ekki gegna öðrum trúnaðarstörfum fyrir flokkinn á meðan þeir sitja í úrskurðarnefnd.

8.3. Úrskurðarnefnd úrskurðar sjálf um hæfi sitt og einstakra nefndarmanna í hverju máli fyrir sig. Varamaður tekur sæti í nefndinni þegar um vanhæfi aðalmanns í tilteknu máli er að ræða.

8.4. Úrskurðarnefnd tekur ákvarðanir aðeins í samræmi við lög félagsins og landslög.

8.5. Komi upp grunur um saknæmt athæfi skal úrskurðarnefnd vísa málinu til lögreglu.

8.6. Komi upp ágreiningur um brottrekstur skal úrskurðarnefnd úrskurða um málið.

8.7. Úrskurður úrskurðarnefndar er bindandi.

8.a. Trúnaðarráð

8.a.1. Framkvæmdaráð tekur við tilnefningum og skipar þrjá einstaklinga í trúnaðarráð. Skipun ráðsins skal staðfest á gildum félagsfundi.

8.a.2. Trúnaðarráð hefur með höndum sáttamiðlun og aðstoð þegar upp kemur ágreiningur eða annar vandi í samskiptum og starfi félagsmanna.

8.a.3. Trúnaðarráð er óháð í störfum sínum.

8.a.4. Aðildarfélög Pírata, framkvæmdaráð og einstaka félagsmenn geta vísað málum til trúnaðarráðsins en það getur einnig látið til sín taka að eigin frumkvæði.

8.a.5. Trúnaðarráð tekur engar bindandi ákvarðanir en getur vísað málum til úrskurðarnefndar eða eftir atvikum til lýðræðislegrar afgreiðslu á viðeigandi vettvangi félagsins.

8.a.6. Við val á fulltrúum í trúnaðarráð skal meta sérstaklega hæfni í mannlegum samskiptum, sjálfstæðum vinnubrögðum og almennt traust meðal flokksmanna. Æskilegt er að þeir hafi áður gegnt trúnaðarstörfum fyrir flokkinn. Fulltrúar í trúnaðarráði skulu ekki gegna öðrum trúnaðarstörfum fyrir flokkinn á meðan þeir sitja í trúnaðarráði.

8.a.7. Skipunartími fulltrúa í trúnaðarráði helst í hendur við skipunartíma framkvæmdaráðs.

Upp

9. Upplýsingaráð

9.1. Hlutverk upplýsingaráðs er að veita upplýsingar fyrir hönd Pírata á Íslandi. Upplýsingaráð hefur heimild til þess að tjá afstöðu flokksins í heild til einstakra mála í samræmi við samþykktar stefnur, lög félagsins og ályktanir, hvort sem er að fyrra bragði eða sem svar við fyrirspurnum eða opinberri umræðu sem myndast hefur.

Upplýsingaráð á að sjá til þess að réttar upplýsingar um stefnu pírata og afstöðu þeirra til einstakra mála sé komið á framfæri. Upplýsingaráð hefur umboð til að álykta og senda út yfirlýsingar í nafni flokksins, svo lengi sem slíkar ályktanir eða yfirlýsingar séu í samræmi við samþykktar stefnur, ályktanir og lög félagsins.

9.2. Í upplýsingaráði sitja níu manns og níu til vara. Svæðisfélög í hverju kjördæmi skipa saman einn fulltrúa fyrir kjördæmið og varamann. Þingflokkurinn tilnefnir einn fulltrúa og einn varamann. Aðalfundur kýs að lokum tvo fulltrúa í upplýsingaráð og tvo varamenn með Schulze aðferðinni.

9.3. Fulltrúar kjörnir á aðalfundi kallast landsfélagsfulltrúar. Þeir bera ábyrgð á því að starfsemi ráðsins sé virk og sjá um að senda út fundarboð.

9.4. Líði aðalfundur hjá án þess að takist hafi að kjósa landsfélagsfulltrúa í upplýsingaráð skal framkvæmdaráð auglýsa eftir framboðum og láta kjósa milli þeirra í kosningakerfi Pírata, svo fljót sem auðið er. Skipar þá framkvæmdaráð staðgengla, en þeir bera ábyrgð á skyldum landsfélagsfulltrúa þangað til kosning fer fram. Líði lengur en þrír mánuðir frá Aðalfundi án þess að landsfélagsfulltrúar séu kjörnir skal boða til auka-aðalfundar þar sem kosið skal um þá.

9.5. Framkvæmdaráð skipar allt að tvo áheyrnarfulltrúa í upplýsingaráð. Það val getur sætt endurskoðun og má framkvæmdaráð velja nýja fulltrúa eftir þörfum. Því þarf ekki að skipa sérstaka varamenn. Slíkir áheyrnarfulltrúar sitja fund áfram þó svo ákveðið sé að loka fundi í samræmi við grein 9.18.

9.6. Upplýsingaráð tekur ákvarðanir með einföldum meirihluta atkvæða sitjandi aðalmannna nema annað sé tekið fram. Þar sem það kemur fram telst aukinn meirihluti vera atkvæði amk. þriggja af hverjum fjórum sitjandi aðalmanna, námundað upp. Þannig þarf sjö aðalmenn til að ná auknum meirihluta á fundi þar sem níu aðalmenn eru á staðnum. Kosningarétt á fundum upplýsingaráðs hafa allir viðstaddir aðalmenn eða varamenn þeirra í samræmi við lið 9.11. Viðstaddir teljast þeir sem eru staddir á fundinum, eða taka þátt í gegnum fjarfundarbúnað.

9.7. Þingflokkur og svæðisfélög ákveða sjálf hvernig þau velja fulltrúa og varafulltrúa þingflokksins eða kjördæmisins í upplýsingaráð. Hafi kjördæmi eða þingflokkur ekki valið sér fulltrúa og varamann mánuði eftir aðalfund Pírata og sitji ekki fulltrúi með gilt umboð frá fyrra tímabili í samræmi við grein 9.9 skal framkvæmdaráð skipa staðgengla þeirra sem skuli sitja þar til kjördæmið eða þingflokkurinn velur fulltrúa. Þessir fulltrúar og staðgenglar hafa upplýsingaskyldu við það félag sem þeir sitja fyrir, en skal útfærsla hennar ákveðin af þeim hópum.

9.8. Upplýsingaráð velur sér sjálft ritara og önnur embætti sem það telur sig þurfa.

9.9. Upplýsingaráð skal setja sér starfsreglur og gera þær opinberar á heimasíðu Pírata.

9.10. Þau félög sem skipa fulltrúa í upplýsingaráð ráða hve oft og hvenær sú skipun er endurskoðuð en skal umboðið endurnýjað eigi sjaldnar en árlega. Þó skal enginn sitja í upplýsingaráði lengur en tvö ár í senn. Seta sem varamaður telur ekki sem seta í upplýsingaráði.

9.11. Upplýsingaráð skal funda að lágmarki mánaðarlega. Alla aðalfulltrúa og varafulltrúa skal boða til fundarins eigi síðar en viku fyrir fund. Fundir upplýsingaráðs skulu vera opnir félagsmönnum nema aukinn meirihluti upplýsingaráðs ákveði að sökum sérstakra aðstæðna skuli fundur eða hluti fundar vera lokaður. Sé það mögulegt skal afgreiða slík mál í upphafi eða undir lok fundar.

9.12. Upplýsingaráðsfundur telst löglegur ef a.m.k. 5 aðalmenn eru viðstaddir eða varamenn þeirra. Varamaður hvers aðalmanns hefur forgang. Varamenn landsfundarfulltrúa eru næstir og taka sæti fulltrúa sem er fjarverandi á fundi, sé þeirra varamaður heldur ekki á fundinum. Hafi þeir þegar tekið sæti, eða séu ekki til staðar, og þarf enn að manna sæti aðalmanna, mega þeir ráðsmenn sem tekið hafa sæti sjálfir ákveða hver af viðstöddum varamönnum taki þau sæti aðalmanna sem eftir á að fylla með einföldum meirihluta.

9.13. Haldi upplýsingaráð ekki löglegan fund í 60 daga, skal framkvæmdaráð boða til neyðarfundar upplýsingaráðs. Falli sá fundur niður sökum vanmönnunar, eða sé það niðurstaða fundarins að ráðið sé óstarfhæft, skulu báðir landsfélagsfulltrúar víkja og varamenn þeirra taki sæti. Þeir skulu þá gera kjördæmaráðum og þingflokki grein fyrir stöðu mála og krefjast endurskoðunar á fulltrúum þeirra. Takist ekki að manna upplýsingaráð á 30 dögum svo það sé starfhæft skal boða til auka-aðalfundar. Gerist það aftur í setu sama upplýsingaráðs að ekki sé haldinn löglegur fundur í 60 daga skal einnig boða til auka-aðalfundar.

9.14. Upplýsingaráð má gefa yfirlýsingar um stefnu flokksins út frá samþykktum stefnumálum, lögum og ályktunum. Í slíkri yfirlýsingu má túlka stefnu ef þarf til að svara fyrirspurnum en þó skal gæta meðalhófs. Liggi skýr stefna ekki fyrir skal miða við grunnstefnu pírata, en þó með þeim fyrirvara að ekki sé til samþykkt stefna í þeim málaflokki. Þetta gildir þó einungis um þau mál þar sem augljóst ætti að vera hver afstaða félagsmanna sé, eða augljós skírskotun í samþykktar stefnur eða grunnstefnu. Sé slík yfirlýsing gefin út skal hún undirrituð af öllum aðalmönnum upplýsingaráðs sem sitja fundinn, eða varamönnum þeirra í samræmi við grein 9.11.

9.15. Upplýsingaráð má velja sér talsmann eða talsmenn ákveðinna samþykktra stefnumála og skal það umboð veitt með auknum meirihluta ráðsmanna. Slíkir talsmenn skulu gera ráðinu grein fyrir viðbrögðum sínum hverju sinni. Það skal gert óformlega jafnóðum en í síðasta lagi á næsta formlega fundi upplýsingaráðs. Einfaldur meirihluti upplýsingaráðs dugir til að afturkalla slíkt umboð.

9.16. Séu að minnsta kosti þrír aðalmenn sammála um að komið hafi upp mikilvægt málefni sem krefjist tafarlausrar meðferðar ráðsins skulu landsfélagsfulltrúar boða til aukafundar. Á þann fund þarf að boða alla aðalmenn og varamenn, en það má vera með skemmri fyrirvara en viku. Ákvarðanir þess fundar teljast þó ekki gildar nema þær hljóti aukinn meirihluta.

9.17. Komi upp mál þar sem brýnt þykir að skýra afstöðu félagsins í mikilvægu málefni, þar sem ekki liggur fyrir skýr stefna, hefur upplýsingaráðs heimild til þess að skrifa yfirlýsingu um málið sem senda skal framkvæmdaráði með ósk um að framkvæmdaráð setji það í neyðarkosningu. Geri framkvæmdaráð það og hljóti yfirlýsingin samþykki í kosningu má gefa hana út í nafni félagsins. Aukinn meirihluta Upplýsingaráðs þarf til að fara þessa leið.

9.18. Takist upplýsingaráði ekki að koma sér saman um úrræði í mikilvægu máli samkvæmt grein 9.13 eða 9.16 er því skylt að gefa yfirlýsingu þess efnis að það óski eftir að það mál fari í stefnumótunarferli innan flokksins. Ráðið skal koma því á framfæri við þá hópa innan flokksins sem málefnið varðar, svo sem aðildarfélög, málefnahópa, framkvæmdaráð eða grasrót, með auglýsingu á vefsvæði pírata og öðrum viðeigandi hætti, svo sem með tölvupósti, boðun félagsfundar eða með auglýsingu á netmiðlum eftir því sem við á.

9.19. Halda skal fundargerð fyrir hvern fund upplýsingaráðs og skal hún birt á vefsvæði pírata eigi síðar en tveimur vikum eftir fund. Það er á ábyrgð ritara. Hafi upplýsingaráð ákveðið að fundur skuli vera lokaður þarf samt að halda fundargerð, en má hún vera lokuð. Úrskurðarnefnd eða trúnaðarráði er heimilt að fara fram á rökstuðning þess að fundur sé lokaður og geta ákveðið að fundargerð skuli opnuð, sé sú röksemd metin ófullnægjandi. Eins er úrskurðarnefnd eða trúnaðarráði heimilt að fá aðgang að lokuðum fundargerðum án þess að opna þær, séu þær viðkomandi málefni sem þau hafi til afgreiðslu.

9.20. Víki aðalmaður í upplýsingaráði sæti, hvort sem er varanlega eða tímabundið, skal varamaður hans taka við af honum á meðan fjarveru stendur. Sá fulltrúi teljist þá aðalmaður með þeim réttindum og skyldum sem því fylgja. Sé varamaður ekki til staðar skal fylla sæti hans í samræmi við grein 9.11. Víki aðalmaður sem er fulltrúi þingflokks eða kjördæmis varanlega sæti og sé réttur varamaður ekki tiltækur skal þingflokkurinn eða kjördæmið þá velja sér nýjan fulltrúa í upplýsingaráð, en manna má stöðuna á fundum í samræmi við grein 9.11 þangað til það er gert. Varamaður telst eingöngu sitjandi fulltrúi í skilningi laga þessara á meðan hann hefur réttindi og skyldur aðalfulltrúa.

Upp

10. Starfsmenn

10.1.Framkvæmdaráði er heimilt að ráða framkvæmdastjóra fyrir hönd félagsins ef fjárreiður leyfa.

10.2.Framkvæmdastjóri skal hafa frumkvæði að ráðningu annars starfsfólk félagsins. Endanleg ráðning skal vera háð samþykki framkvæmdaráðs.

Sé framkvæmdastjóri ekki starfandi skal framkvæmdaráði heimilt að leggja tillögu fyrir rafrænt kosningakerfi félagsins um að ráðið skuli í aðra stöðu. Starfslýsing stöðunnar skal fylgja tillögunni. Sé tillögunni hafnað er ráðinu óheimilt að skrifa undir ráðningarsamning.

10.3. Félagsdeildum er heimilt að ráða til sín starfsfólk í tengslum við kosningabaráttu eða önnur tímabundin verkefni.

10.4.Laun framkvæmdastjóra og annars starfsfólks skal ekki vera hærra en þingfararkaup.

10.5. Með samþykki ⅔ fundarmanna á almennum félagsfundi skal vísa tillögu um brottvikningu starfsmanns til rafrænna kosninga. Slík tillaga skal koma fram í fundarboði. Aldrei má bera slíka tillögu fram nema að undangenginni tilraun til sáttamiðlunar trúnaðarráðs skv. kafla 8.a.. Trúnaðarráði skal þó heimilt að vísa tillögu um brottrekstur til rafrænnar kosningar án félagsfundar.

Sé tillagan samþykkt í kosningakerfinu með meira en ? hluta atkvæða er framkvæmdastjóra eða framkvæmdaráði skylt að segja viðkomandi starfsmanni upp störfum. Framkvæmdaráði eða framkvæmdastjóra er heimilt að segja starfsfólki upp störfum án aðkomu félagsfundar.

10.6. Upplýsingar um starfsfólk skulu koma fram á vefsíðu félagsins.

Upp

11. Umboðsmenn Pírata

11.1 Píratar geta á almennum félagsfundum og Aðalfundi skipað umboðsmenn, einn eða fleiri, til að sinna ákveðnum, vel skilgreindum og tímabundnum verkefnum í umboði flokksins.

11.2 Verkefni umboðsmanna, skyldur þeirra til skýrslugjafar og tímamörk verkefnisins skal skilgreint í erindisbréfi sem lagt er fram á Aðalfundi flokksins eða almennum félagsfundi. Tímamörk verkefnis skal samsvara gildistima erindisbréfs.

11.3 Tímabinding skipunar skal vera eins þröng og kostur er og aldrei lengra en eitt ár. Hægt er að endurnýja erindisbréf þegar mest einn mánuður er eftir af gildistima fyrra erindisbréfs. Endurnýjun fer fram eins og um nýtt erindisbréf væri að ræða.

11.4 Framkvæmdaráð skal setja erindisbréf í rafrænt atkvæðagreiðslukerfi Pírata innan sólarhrings frá samþykkt félagsfundar eða Aðalfundar.

11.5 Erindisbréf öðlast gildi þegar það hefur verið staðfest á þrennan hátt. Fyrst með einföldum meirihluta í atkvæðagreiðslu meðal allra Pírata í rafrænu atkvæðagreiðslukerfi flokksins og svo af einföldum meirihluta aðalmanna í framkvæmdaráði og einföldum meirihluta þingflokks Pírata þegar slíkum flokki er til að dreifa.

11.6 Framkvæmdaráð og þingflokkur skulu greiða atkvæði um afdrif erindisbréfs innan 7 daga frá samþykkt erindisbréfs í rafrænni atkvæðagreiðslu. Láti framkvæmdaráð eða þingflokkur undir höfuð leggjast að greiða atkvæði um erindisbréf innan 7 daga frá samþykkt í rafrænni atkvæðagreiðslu skal það tákna samþykkt erindisbréfsins af þeirra hálfu.

11.7 Erindisbréf skal vera til umræðu í atkvæðagreiðslukerfi Pírata í sjö daga og atkvæðagreiðsla skal standa aðra sjö daga.

11.8 Fjöldi umboðsmanna verkefnis skal vera oddatala og skal hver umboðsmaður velja sér sinn varamann.

11.9 Umboðsmenn þurfa ekki að vera Píratar en geta verið sérfræðingar á því sviði sem verkefnið krefst eða eftir atvikum aðrir þeir sem sinnt geta verkinu.

11.10 Séu umboðsmenn verkefnis fleiri en einn skal þeirra fyrsta verk vera að skipta með sér verkum og kjósa sér fyrsta umboðsmann og einnig annan umboðsmann ef umboðsmenn eru fleiri en einn, úr sínum hópi.

11.11 Fyrsti umboðsmaður skal jafnan stýra fundum hópsins og sinna almennri verkstjórn hópsins en annar umboðsmaður skal rita fundi og taka við verkstjórn í forföllum fyrsta umboðsmanns.

11.12 Almennur félagsfundur eða Aðalfundur geta krafið umboðsmenn um skýrslu um stöðu verkefnis og skal henni skilað innan þriggja vikna frá þvi að hennar er krafist.

11.13 Hægt er að afturkalla erindisbréf umboðsmanna fyrir þau tímamörk sem bréfið kveður á um með sama hætti og þau eru búin til, sbr. 1. gr. og öðlast afturköllun gildi með sama hætti og erindisbréf, sbr. 5. gr.

Upp

12. Aðildarfélög

12.1. Heimilt er að líta svo á að lögaðilar séu aðildarfélög Pírata að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Félag sem óskar eftir að teljast aðildarfélag Pírata sendir umsókn um slíkt til framkvæmdaráðs, ásamt lögum sínum. Framkvæmdaráð úrskurðar hvort tilvonandi aðildarfélag uppfylli þau skilyrði sem hér eru lögð fram. Sé svo skal aðildarfélagið tafarlaust hljóta aðild, en að öðrum kosti skal því tilkynnt um þá ágalla sem á umsókninni eru.

12.2. Aðildarfélögum er óheimilt að ganga gegn lögum eða grunnstefnu Pírata. Úrskurðarnefnd er heimilt að fella niður aðild félags sem brýtur gegn lögum eða grunnstefnu.

12.3. Framkvæmdaráð heldur sameiginlega félagaskrá fyrir öll aðildarfélög Pírata. Allir félagar aðildarfélags teljast jafnframt félagar í Pírötum. Nú segir félagsmaður sig úr félaginu eða aðildarfélagi og hann gegnir trúnaðarstöðu hjá því og skal framkvæmdaráð þá tilkynna aðildarfélaginu um úrsögnina.

12.4. Aðildarfélagi ber að skila fundargerð aðalfundar, ársskýrslu og bókhaldsgögnum sínum til framkvæmdaráðs. Hafi slík gögn borist fyrir lok júnímánaðar telst aðildarfélag vera virkt.

12.5. Aðildarfélagi ber að skilgreina í lögum sínum hvenær það teljist starfhæft. Uppfylli aðildarfélag ekki eigin skilyrði um starfhæfni skal því slitið. Einnig skal aðalfundi Pírata heimilt að boða aðalfund í eða slíta óvirku aðildarfélagi. Eignir aðildarfélaga skulu renna til Pírata við félagsslit.

12.6. Starfssvæði svæðisbundins aðildarfélags skal vera minnst eitt sveitarfélag. Einungis skal eitt svæðisbundið aðildarfélag starfa í hverju sveitarfélagi. Þó skal heimilt að stofna aðildarfélag sem nær yfir heilt kjördæmi með aðkomu allra virkra aðildarfélaga innan þess kjördæmis. Úrskurðarnefnd sker úr um ágreining um starfssvæði.

12.7. Aðildarfélagi er heimilt að skipta starfsemi sinni frekar. Aðildarfélagi ber að gera framkvæmdaráði grein fyrir slíkri skiptingu að því leyti sem hún hefur áhrif á félagaskráningu.

12.8. Aðildarfélögum skal heimilt að kveða á um í lögum sínum að kjörstjórn Pírata hafi yfirumsjón með persónukjöri á vegum aðildarfélagsins. Sé heimildin nýtt skal kjörstjórn Pírata þá taka að sér það hlutverk í samræmi við lög aðildarfélagsins. Nú er kosningarferli innan aðildarfélags í gangi þegar ný kjörstjórn Pírata er valin og skal hún þá taka við framkvæmd þeirra kosninga sem í gangi eru ásamt þeim gögnum er fyrri kjörstjórn höfðu borist.

Upp

13. Fjármál

13.1. Bókhaldsár félagsins er almanaksárið.

13.2. Félagið skal lúta lögum um fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra.

13.3. Bókhald félagsins skal vera opið almenningi á vefsíðu félagsins. Það skal uppfært jafn óðum, með fyrirvara um villur og samþykki aðalfundar.

13.4. Samþykktir ársreikningar skulu liggja fyrir á vefsíðu félagsins.

13.5. Félaginu er eingöngu heimilt að taka lán fyrir rekstri og öðrum útgjöldum félagsins ef áætlaðar tekjur eru fyrirsjáanlegar og öruggar. Engin lán sem binda félagið mega fara fram án samþykkis framkvæmdaráðs.

13.6. Félaginu er ekki heimilt að lána öðrum lögaðilum fé.

13.7. Öll fjárútlát sem fara yfir 200.000 kr, miðað við neysluvísitölu 1. október 2012 skulu vera skriflega samþykkt af framkvæmdastjóra eða gjaldkera.

13.8. Fé sem situr eftir í sjóðum eftir bókhaldsárið skal renna í sjóð næsta árs.

Upp

14. Þáttaka í kosningum

14.1. Þátttaka í kosningum er á ábyrgð aðildarfélaga á kjörsvæði. Ábyrgðaraðila ber að setja skýrar reglur um framboð Pírata.

Hafi aðildarfélögum innan kjördæmis til Alþingiskosninga ekki komist saman um annað skal starfa kjördæmisráð skipað einum fulltrúa fyrir hvert sveitarfélag þar sem Píratar hafa starfsemi.Kjördæmisráð, sé það starfandi, ber alfarið ábyrgð á þátttöku Pírata í kosningum til Alþingis innan kjördæmis síns.

Starfi engin aðildarfélög innan kjördæmis til alþingiskosninga er framkvæmdaráði heimilt að standa fyrir kjöri á lista fyrir það kjördæmi. Skulu allir félagsmenn Pírata hafa kosningarétt í slíku kjöri. Þeir sem raðast í fimm efstu sæti listans bera ábyrgð á þátttöku hans í kosningum.

14.2. Framkvæmdaráð annast samræmingu kosningabaráttu á landsvísu í samráði við aðildarfélögin. Framkvæmdaráð er heimilt að útbúa kosningastefnuskrá fyrir Alþingiskosningar út frá samþykktri stefnu.

14.3. Heimilt er að stofna til kosningabandalags við Alþingiskosningar. Aðildarfélögum er heimilt að veita samskonar heimild í lögum sínum hvað varðar sveitarstjórnarkosningar.

14.4. Allir félagsmenn, sem kjörgengir eru til þeirra kosninga sem um ræðir, geta gefið kost á sér á framboðslista.

14.5. Raða skal á framboðslista samkvæmt úrslitum forgangskosningar með Schulze-aðferð. Þó skal frambjóðendum heimilt að víkja sæti og taka lægra sæti á lista en kjör hans segir til um, og færast þá aðrir frambjóðendur ofar á lista. Starfsmanni er ekki heimilt að taka fyrsta eða annað sæti. Hafni frambjóðandi sæti eða geti af öðrum sökum ekki tekið því skal raða á lista með endurtalningu atkvæða að brottfelldum frambjóðanda. Nægi fjöldi frambjóðenda að þessum breytingum loknum ekki lögbundnu lágmarki fyrir fullskipaðan framboðslista er ábyrgðaraðila listans heimilt að bæta nöfnum þeirra sem það samþykkja í sæti á eftir þeim sem kjörnir hafa verið á framboðslistann.

Þrátt fyrir fyrstu málsgrein skal ábyrgðaraðilum tveggja eða fleiri kjördæma heimilt að halda sameiginlega framboðslistakosningu fyrir kjördæmi sín. Skal þá raðað á framboðslista kjördæmanna þannig að frambjóðendum sameiginlegu kosningarinnar sé dreift á framboðslistana í sem mestu samræmi við úrslit þeirra.

14.6  Ábyrgðaraðila er heimilt að setja frekari reglur um framkvæmd kjörs á framboðslista. Í slíkum reglum er heimilt að kveða á um skilyrði atkvæðisréttar í kosningu á framboðslista.

Félagsmaður, sem getur sýnt fram á að hann muni að óbreyttu hafa kosningarrétt við Alþingiskosningar, skal ætíð hafa atkvæðisrétt í kosningum á framboðslista í kjördæmi sínu. Þó má gera kröfu um að félagsmaður hafi verið skráður um ákveðið tímabil áður en kosning fer fram.

14.7. Framkvæmdaráð skal sjá til þess að kynningarferli á þeim sem gefa kost á sér á framboðslista endurspegli sem best gagnrýna hugsun og vel upplýstar ákvarðanir.

Upp

15. Störf þingflokks og annarra kjörinna fulltrúa

15.1.Þingmenn Pírata skulu starfa í þágu alls félagsins. Þingmönnum ber ekki aðeins að taka tillit til stefnu heildarfélagsins, heldur einnig til stefnu aðildarfélaga sem málin varða.

Sveitarstjórnarfulltrúar skulu starfa í þágu þess svæðisbundna aðildarfélags sem starfar í sveitarfélagi þeirra. Svæðisbundin aðildarfélög skilgreina með hvaða hætti sveitarstjórnarfulltrúar eiga að taka mið af stefnumálum félagsins. Stefna heildarfélagsins skal aðeins geta talist leggja skyldur á sveitarstjórnarfulltrúa ef engin stefna aðildarfélags fjallar um málefnið.

15.2. Fundir þingflokka og sveitarstjórnarflokka mega vera lokaðir þrátt fyrir ákvæði 5. gr. séu málefnalegar ástæður fyrir því.

15.3. Haldi þingflokkur eða sveitarstjórnarflokkur lokaðan fund hefur hann tilkynningarskyldu til félagsmanna um efni fundarins og ástæður fyrir lokun.

15.4. Framkvæmdaráð getur óskað eftir því að kjörnir fulltrúar mæti á fund sinn.

15.5. Fulltrúar í þingflokkum og sveitarstjórnarflokkum skiptast á að gegna þeim embættum sem skylt er að þau taki sér, eigi lengur en til árs í senn.

15.6. Tilheyri þingflokkur minni hluta á Alþingi og geti ekki fengið aðstoðarmann til starfa á þinginu nema með því að hafa formann, skal einn þingmaður gegna embætti formanns félagsins, eitt þing í senn. Skal hann slembivalinn eftir þingkosningar, en gangi það í keðju þar eftir. Hann hafi ekki aukin pólitísk völd og afþakki formannsálag á þingfararkaup. Þingflokksformaður getur ekki einnig verið formaður félagsins.

15.7. Aðstoðarmenn þingflokka eða sveitarstjórnarflokka skulu að jafnaði starfa fyrir flokkinn sem heild.

Upp

16. Framfarafundur

16.1. Framfarafundur skal haldin á 8 vikna fresti.

16.2. Framkvæmdaráð skal boða til fundarins með amk. viku fyrirfara og skal hann auglýstur samkvæmt reglum flokksins sem varða tilkynninga og auglýsingaskyldu fundarhalda.

16.3. Framkvæmdaráð sér um að skipuleggja fundinn ásamt þingmönnum og málefnahópum séu þeir til staðar.

16.4. Á framfarafundi skal koma fram ítarleg úttekt á störfum þinghóps, framkvæmdaráðs og málefnahópa.

16.5. Á fundinum skal fara fram umræða um störf þinghóps, framkvæmdaráðs og málefnahópa.

17. Félagsslit

17.1. Félagsslit geta aðeins farið fram sé tillaga um slíkt á auglýstri dagskrá löglegs aðalfundar og samþykkt með ¾ hluta fundarmanna.

17.2. Við félagsslit skal ráðstafa eða skipta eignum félagsins í samræmi við tilgang þess og grunnstefnu.

Upp

Lög þessi eru byggð á samþykktum lögum Pírata í kosningakerfi Pírata. Ef um misræmi milli útgáfa af lögum er að ræða þá ræður textinn úr samþykktum lögum í kosningakerfinu: innra skipulag á x.piratar.is þó með fyrirvara um að númeraröð lagagreina hefur riðlast vegna viðbóta við lögin

[Síðast uppfært 21. 08 2016. Nýjustu breytingar: Endurbætur á lögum um Upplýsingaráð]