1. Dýravelferðarstefna

1. Dýravelferðarstefna

 • Stöndum vörð um að dýr og dýraeigendur fái áfram sess sem verðmætur hluti af samfélaginu.
 • Tryggjum velferð gæludýra, villtra dýra og líffræðilegan fjölbreytileika.
 • Einföldum, bætum og aukum skilvirkni þjónustu við dýr og dýraeigendur.
 • Gerum ráð fyrir aðbúnaði fyrir dýr og dýraeigendur við allt skipulag.

Bætum þjónustu við dýr og gæludýraeigendur

 • Hugum að fjölgun útisvæða og hundagerða við skipulag nýrra hverfa sem og endurskoðun grónari hverfa.
 • Mikilvægt er að huga að skjóli, lýsingu og nægum aðbúnaði fyrir hunda og hundaeigendur til að þeir geti notið þess að vera þar, sýna sig og hitta aðra. Tryggjum að hundagerði séu nægilega stór og nægilega auðgandi umhverfi fyrir hundinn.
 • Höfum dýramál í huga varðandi þéttingu byggðar og almenningssamgöngur.
 • Bjóðum upp á lausagöngusvæði hunda í öllum hverfum.
 • Eflum samstarf við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og félagasamtök um dýraþjónustu.
 • Tryggjum velferð villtra dýra og stöndum vörð um líffræðilegan fjölbreytileika.

Stuðlum að úrbótum í stjórnsýslu og utanumhaldi dýraverndar

 • Styrkjum stafræna umbreytingu, tæknivæðingu, nýsköpun og þróun í þjónustu við gæludýraeigendur.
 • Tryggjum góðar upplýsingar um þjónustu við dýr og dýraeigendur.
 • Hlutverk meindýravarna verði endurskoðað með tilliti til dýravelferðarsjónarmiða.
 • Styðjum við hlutverk hjálpardýra og vinnum að því að hjálparhundar fái vottun og svipuð réttindi og blindrahundar. Einnig verði gildi annarra hjálpardýra virt í sem flestum aðstæðum innan bæjarins sem eru í dag ekki tilgreind í lögum og þar með réttindalaus.
 • Beitum okkur fyrir því að minnka misræmi í hundasamþykktum milli sveitarfélaga, til að mynda fjölda leyfðra hunda á heimili. 

2. Barnastefna

2. Barnastefna

 • Barnið og þarfir þess eru í öndvegi
 • Tryggjum að raddir barna heyrist og að á þær sé hlustað
 • Öll börn eiga rétt á að alast upp við öryggi og jákvæða tengslamyndun
 • Gætum að réttindum barna í hvívetna
 • Eflum og virðum fagmennsku í öllu starfi með börnum
 • Notum fjölbreyttar leiðir til að styðja við börn og fjölskyldur þeirra
 • Stuðlum að heilsu og vellíðan í öllu starfi með börnum
 • Skólakerfið á að undirbúa einstaklinga fyrir að vera hluti af samfélaginu
 • Hjálpum börnum að bera kennsl á sérgáfur sínar og rækta þær
 • Tryggjum jöfn tækifæri allra barna
 • Vinnum gegn stjúpblindu

Barnastarf og þjónusta við börn mótuð út frá þörfum barnsins fremur en kerfisins þannig að barnið fái að njóta vafans. Börnum sem líður vel farnast vel.

 • Brjótum upp hinn hefðbundna skóladag og verum skapandi í skipulagi skóladagsins þannig að mismunandi þarfir, athyglissvið og orka nemenda nýtist vel og þau njóti kennslunnar. Aukum flæði milli faga og kennslustunda og sköpum svigrúm til að víkja frá viðjum vanans með rými fyrir fjölbreyttar þarfir. Til dæmis með því að skoða lengd kennslustunda, uppbrot á þeim og notkun á líkamlegri virkni og leik.
 • Leikskóla ætti að skilgreina sem grunnþjónustu í lögum og sveitarfélögum tryggðar tekjur til að halda henni úti.
 • Íþróttastarf sé sniðið að þörfum einstaklingsins og metið út frá persónulegum árangri og ánægju.
 • Bjóðum börnum upp á fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf sem víðast sem hentar sem flestum svo öll börn geti fundið eitthvað við hæfi.
 • Mikilvægt er að öll börn njóti góðs af íþrótta- og tómstundastarfi til 18 ára aldurs í skjóli fyrir afreksmiðaðri nálgun. Tryggja þarf að félög sem starfa samkvæmt samningum við sveitarfélögin sinni öllum börnum sem vilja stunda íþróttir og tómstundir.
 • Tryggjum góða samfellu milli skólastiga og eflum félagsstarf fyrir unglinga á framhaldsskólaaldri í samstarfi við framhaldsskólana og ríkið.
 • Stuðlum að fullnægjandi svefni barna og að virknidagur þeirra fylgi líkamsklukku þeirra.
 • Nám barna fari fram á skólatíma í stað heimanáms þannig gætt sé að frítíma barna og komið í veg fyrir að aðstöðumunur hafi áhrif á árangur.
 • Styðjum við góðan námsárangur og líðan barna með því að stuðla að því að börn tileinki sér lestur sem fyrst, í samvinnu við skóla og heimili.

Sköpum gæðastundir og einblínum á að viðmót kerfisins sé hvetjandi

 • Skóla-, frístunda- og tómstundastarf sé ánægjulegur vettvangur sem stuðlar að líkamlegri og andlegri heilsu og vellíðan barna.
 • Börnum séu tryggð viðunandi og heilsusamleg aðstaða og umhverfi.
 • Tryggja skal að börn geti notið frímínútna á þann hátt sem þeim hentar til að hvíla hugann frá náminu.
 • Setja þarf markmið um að efla alhliða hreyfigetu og þroska sem er lykilatriði í velgengni í íþróttum og hreyfingu.
 • Tryggjum að notkun snjalltækja á skólatíma sé uppbyggileg og nýtist í náminu. Notkun einkatækja í skólum er ábyrgðarhlutur sem er mikilvægt að börn séu frædd um. Til dæmis með tilliti til ofnotkunar, svikahrappa, rangra upplýsinga, hópamyndunar og eineltis. Það er mikilvægt að börn læri að umgangast tæknina og samfélagsmiðla af gagnrýni og ábyrgð.

Stuðlum að betra samfélagi fyrir börn. Nýtum til þess snemmtæka íhlutun, fyrirbyggjandi aðferðir og leggjum áherslu á samvinnu og aukinn tíma með forsjáraðilum

 • Beita skal snemmtækri íhlutun frá fyrstu árum barna þannig að fjármagn vegna stuðnings sé ekki bundið við greiningar en greiningum sé þó áfram beitt til að meta hvernig sé best að veita stuðning.
 • Skimum börn sem sýna slakan námsárangur eða bera með sér merki um vanlíðan til að greina hvað það er sem veldur og veita viðeigandi stuðning í víðtækum skilningi.
 • Eflum tækifæri fjölskyldna til að verja meiri tíma saman með það markmið að efla örugga tengslamyndun barna og forsjáraðila.
 • Styðjum við heimili sem eru í viðkvæmri stöðu, rjúfum vítahring fátæktar og ofbeldis og styðjum forsjáraðila sem eiga sjálfir reynslu af tengslarofi eða ofbeldi í æsku.
 • Leggjum áherslu á að forvarnarstarf byggi á gögnum og að gengið sé út frá “fræðslu en ekki hræðslu”

Valdeflum börn svo þau fái tækifæri til að verða öflugir lýðræðisborgarar með
sterka samfélagsvitund, víðsýni og gagnrýna hugsun

 • Tryggjum börnum möguleika til þátttöku og samráðs við ákvarðanatöku sem varðar þeirra umhverfi, menntunar- og tómstundastarf.
 • Mikilvægt er að nám sé markvisst, faglegt, fjölbreytt og veiti undirbúning í að meta upplýsingar, taka ákvarðanir og bera ábyrgð á sjálfum sér.
 • Aukum samráð ríkis og sveitarfélaga við gerð betri námsgagna sem tali saman þvert á námsgreinar og skólastig.
 • Leggjum áherslu á læsi í víðum skilningi og hagnýta samfélagsþekkingu og lífsleikni eins og tækniþekkingu, tilfinningagreind, eflingu sjálfsmyndar, núvitund, fjármálalæsi, sköpunarkjark og foreldrahlutverk.
 • Tengjum saman ólíkar greinar: verklegar, bóklegar og skapandi. Aukum virðingu fyrir mismunandi færni og nýtum samlegðaráhrif milli þeirra.
 • Þróum Vinnuskólann áfram í þágu þess að efla víðsýni og samfélagsþekkingu ungmenna og tengjum hann betur við aðra menntun og fjölbreytta fræðslu. Vinnuskólinn ætti að vera á ábyrgð menntasviðs.
 • Styðjum við félagsþroska barna og ungmenna og aukna fjölbreytni í valfögum.
 • Vinnum gegn fordómum með áherslu á teymisvinnu þar sem ólíkir einstaklingar koma saman og sérgáfur hvers eins barns fá að blómstra á jafnréttisgrunni.
 • Tryggjum jafnréttis-, hinsegin-, kynja- og kynfræðslu fyrir öll börn á öllum skólastigum og í félagsmiðstöðvum

Tryggja skal mannréttindi barna

 • Tryggjum jafnrétti allra barna til náms, tómstunda og leiks óháð samfélagslegri stöðu, svo sem efnahag, uppruna, menningu, kyni, kynhneigð eða fötlun.
 • Réttur barna til friðhelgis einkalífs skal ávallt tryggður.
 • Vinnum gegn ofbeldi, áreitni og einelti þvert á allt barnastarf.
 • Starfsfólk í barna- og ungmennastarfi hljóti nauðsynlega jafnréttis-, kynja- og hinseginfræðslu.
 • Sálfræðiþjónusta, félagsráðgjöf og annar stuðningur sé í boði innan skólanna til að takast á við áskoranir nemenda.
 • Vinnum að því að skólamáltíðir verði gjaldfrjálsar.
 • Tryggjum aðgengi að tónlistarnámi óháð efnahag.
 • Bætum jafnrétti í upplýsingagjöf og þjónustu vegna barna óháð hjúskaparstöðu forsjáraðila og gerum betur ráð fyrir stjúpfjölskyldum, fjölda heimila og fjölbreyttum fjölskylduformum.
 • Veitum gjaldfrjálsa og aðgengilega móðurmálskennslu og íslenskukennslu barna með annað móðurmál en íslensku.
 • Styðjum við aukna notkun frístundastyrksins meðal þeirra hópa sem nýta sér
  hann minna en aðrir. Skoðum að bjóða upp á frístundastyrkinn fyrir yngri börn.
 • Tryggjum fullnægjandi upplýsingar um íþróttir og tómstundir á öðrum tungumálum en íslensku.
 • Tryggjum jafnt aðgengi að leikskólavistun óháð efnahag og sköpum hvata til styttri dagvistunar með 6 tíma gjaldfrjálsum leikskóla.

Nýtum fagþekkingu og tækniþróun til að efla faglegt starf

 • Styðjum við hugmyndaauðgi, nýsköpun og þróun í kennsluháttum með fjölbreyttu rekstrarformi skóla.
 • Valdeflum starfsfólk og bjóðum upp á öflug tækifæri til endurmenntunar.
 • Styðjumst við fagleg vinnubrögð og gagnreynda aðferðafræði í öllu starfi með börnum.
 • Eflum menntun og verkfærakistur til nýsköpunar.
 • Styrkjum tæknilega innviði í skólakerfinu.
 • Viðurkennum að leikskólinn er fyrsta menntastig barna og vinnum að því að uppfylla kröfur um hlutfall faglærðra leikskólakennara. Stutt sé við hugmyndaauðgi, nýsköpun og þróun í kennsluháttum með fjölbreyttu rekstrarformi skóla.

Tryggjum viðeigandi umönnun barna frá fæðingarorlofi, verum opin fyrir fjölbreyttum lausnum og komum til móts við barnafjölskyldur

 •  Uppfyllum þörfina fyrir fjölda leikskólaplássa frá fæðingarorlofi í nærumhverfi barnsins og styðjum við skilvirka nýtingu þeirra.
 • Verndum heilsu barna og stuðlum að tengslamyndun þeirra við forsjáraðila sína og nærfjölskyldu.
 • Bjóðum heimgreiðslur til forsjáraðila á meðan beðið er eftir leikskólaplássi.

3. Mannréttinda og velferðarstefna

3. Mannréttinda og velferðarstefna

 • Virða skal mannréttindi í hvívetna og tryggja að í allri þjónustu sveitafélagsins sé komið fram við fólk af virðingu og vinsemd.
 • Við eigum öll rétt á sjálfstæðu lífi með reisn óháð fötlun, færni, aldri eða stöðu að öðru leyti.
 • Stöndum vörð um réttindi fólks af erlendum uppruna.
 • Velferðarþjónusta sé aðgengileg og veitt á forsendum notenda.
 • Stoppa skal í kerfisgötin svo fólk falli ekki milli kerfa.
 • Fræðsla er betri en hræðsla. Notumst við hugmyndafræði skaðaminnkunar með fordómaleysi og umburðarlyndi að leiðarljósi í allri velferðarþjónustu.
 • Útrýmum fátækt.
 • Eflum samstarf sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og annarra aðila í velferðarþjónustu.
 • Í allri starfsemi skal huga að jafnréttissjónarmiðum í víðum skilningi.
 • Ofbeldi, einelti og áreitni skal aldrei líðast.
 • Vinnum gegn fordómum og stuðlum að fjölbreytni innan samfélagsins.

Stöndum vörð um lýðræði og samráð: Ekkert um okkur án okkar

 • Notendur fái tækifæri til að móta velferðarþjónustu með notendaprófunum og merkingarbæru samráði á öllum stigum þjónustuhönnunar.
 • Til að samráð sé raunverulegt þarf það að fara fram nógu snemma í stefnumótun til að hafa áhrif á forsendur og nálgun.
 • Notendaráðum starfandi á vegum sveitarfélagsins sé gert hátt undir höfði og markvisst leitað eftir samráði við þau á mismunandi stigum málsmeðferðar.

Nútímavæðum þjónustu á forsendum notandans frekar en kerfisins, afstofnanavæðum og tryggjum sjálfsákvörðunarrétt

 • Þjónusta á að vera persónumiðuð og sveigjanleg. Hana skal veita af virðingu fyrir aðstæðum þeirra sem nota hana og skulu þau að ráða för í vegferð sinni.
 • Sköpum kerfi sem efla einstaklinga til sjálfshjálpar og aðstoða það við að taka stjórn á eigin lífi.
 • Fjölgum NPA samningum í takt við þörf og vinnum að því að ríkið standi við sinn hluta fjármögnunarinnar til lengri tíma.
 • Veitum fólki heimili frekar en vistun. Fólk á að ráða yfir sínu heimili og hafa aðgengi að félagslegu rými.
 • Verjum sjálfstæða búsetu í einkarými. Þjónusta skal miðuð að þörfum einstaklingsins og pörum skal gefinn kostur á að búa saman.
 • Tryggjum samþætta þjónustu milli stofnana og kerfa hvort sem þau eru á vegum ríkis, sveitarfélaga eða annarra, svo fólk sé ekki skilið eftir í óvissu.
 • Göngum til samninga við ríkið um þjónustu við eldra fólk og tryggt að ekki sé uppi óvissa um fyrirkomulag, fjármögnun, rekstur eða ábyrgð á henni til að tryggja samfellu í þjónustu við eldra fólk.
 • Skoðum áhrif þess á gæði þjónustu og kostnað að flytja verkefni heilsugæslu til sveitarfélaga. Tryggjum að tekjustofnar fylgi verkefnum sem flytjast til sveitarfélaga.
 • Nútímavæðum þjónustu, uppfærum starfsaðferðir og nýtum tæknina þegar hún á við með netöryggi íbúans að leiðarljósi, til að auðvelda líf fólks og draga úr sóun og mengun. Pössum jafnframt að aðgengi að þjónustu skerðist ekki.
 • Gerum kerfi sem veita velferðarþjónustu gagnsærri og skiljanlegri og aukum yfirlit yfir þjónustuveitingu. Notendur eigi rétt á ráðgjöf um réttindi sín og þá þjónustu sem er í boði.

Stuðlum að öflugum forvörnum og skaðaminnkun

 • Stuðlum að forvörnum til að bæta lýðheilsu og lífsgæði fólks, vinna gegn jaðarsetningu og einangrun, sporna gegn hrörnun og auka geðheilbrigði og vellíðan.
 • Fíkniröskun er heilbrigðis- og félagslegur vandi, ekki glæpsamlegt athæfi.
 • Komum upp,,Húsnæði fyrst” úrræðum, tryggjum að sólarhringsþjónusta sé í boði og fjölgum fjölbreyttum búsetuúrræðum.
 • Tryggjum aðgengi fólks af öllum kynjum að viðunandi neyðarathvarfi án kröfu um vímuefnaleysi. Mikilvægt er að neyðarþjónusta sé í boði allan sólarhringinn.
 • Þróum áfram neyslurými í samstarfi við ríkið og Reykjavíkurborg.
 • Það er mikilvægt að allt sem við gerum miðist að því að draga úr skaða, angist og kostnaði, hvort heldur sem er fjárhagslegum eða samfélagslegum.
 • Aukum forvarnir gegn heimilisofbeldi og ofbeldi í nánum samböndum, bæði líkamlegu og andlegu, sem og stuðning við þolendur. Hugum sérstaklega að auknum stuðningi fyrir þolendur sem eru hafa hingað til orðið útundan. Einnig þarf að bjóða upp á fræðslu og úrræði fyrir gerendur.

Tryggjum algilda hönnun og aðgengi allra að þjónustu sveitarfélagsins

 •  Samþykkjum og innleiðum aðgengisstefnu.
 • Tryggjum að réttindi séu ekki falin á bak við aðgengishindranir og mismuni þannig notendum eftir getu, baklandi, menningarlegum bakgrunni eða tungumálakunnáttu.
 • Tökum mið af stöðlum um algilda hönnun og aðgengi í víðum skilningi, sem hentar öllum og útilokar engin, í öllum störfum bæjarins,
 • Ráðum aðgengissérfræðinga sem yfirfara áætlanir og veita ráðgjöf um nauðsynlegar úrbætur í starfsemi bæjarins.
 • Ávallt skal litið til þess við hönnun nýbygginga eða endurgerð húsnæðis að  búningsklefar, salerni og önnur rými taki mið af algildri hönnun og fjölbreyttum þörfum óháð kynjum, fötlun og færni.
 • Viðburðir og útfærsla rýma á vegum sveitarfélaga taki mið af mismunandi aðgengisþörfum hvort sem það er líkamlegt, geðrænt eða skynrænt aðgengi.
 • Fjölgum sérfræðingum í hinsegin málefnum sem starfa hjá bænum.
 • Kópavogsbær virði öll fjölskyldumynstur til jafns, óháð kynferði, kynhneigð, kyntjáningu, kynvitund eða annars kyngervis.
 • Tryggjum gott aðgengi að túlkaþjónustu til þess að tryggja að öll sem þurfa geti nýtt þjónustu bæjarins.
 • Nýtum auðlesið og einfalt mál í texta og tali.

Tryggjum jafnt aðgengi ólíkra hópa að samfélaginu

 •  Innleiðum Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.
 • Þrýstum á uppfærslu reglugerða er varða mannvirkjamál í takt við lög um kynrænt sjálfræði.
 • Stuðlum að almennri vitundarvakningu um gæði fjölbreytileikasamfélagsins.
 • Styðjum við inngildingu (e. inclusion) og jafnt aðgengi fjölbreyttra hópa og menningarheima að samfélaginu og tækifærum.
 • Vinnum gegn margþættri mismunun og styrkjum stöðu jaðarhópa. Stuðlum að valdeflingu þeirra með betra aðgengi að upplýsingum um réttindi og úrræði sem eru í boði á viðeigandi tungumáli.
 • Aukum sýnileika félagsmiðstöðva og eflum þær sem samfélagshús fyrir alla aldurshópa.
 • Vinnum gegn fordómum með frekari blöndun mismunandi hópa í starfsemi sveitarfélagsins.
 • Nýtum félagsstarf fullorðinna sem vettvang til umfjöllunar um fjölbreytileika og virðingu fyrir mismunandi skoðunum. Tryggjum að félagsstarf á vegum Kópavogs fagni fjölbreytileikanum.

Stuðlum að jöfnu aðgengi og jafnrétti í skóla-, frístunda- og tómstundastarfi

 •  Íþrótta- og tómstundafélög sem fá styrki frá Kópavogsbæ fylgi virkri jafnréttisstefnu bæjarins.
 • Íþróttahreyfingin skal vera aðgengileg öllum óháð kyni, kynhneigð, uppruna, færni, efnahag eða annarri stöðu.
 • Veitum góðar upplýsingar um íþróttir og tómstundir á öðrum tungumálum en íslensku.
 • Veitum börnum og ungmennum nægan stuðning til íþrótta- og tómstundaiðkunar óháð færni með þeim hætti sem hentar hverjum einstaklingi.
 • Tryggjum að starfsfólk íþrótta- og tómstundafélaga fái virka og endurtekna jafnréttis-, kynja- og hinseginfræðslu.
 • Gerum móðurmálskennslu barna með annað móðurmál en íslensku gjaldfrjálsa.
 • Aukum jafnréttis-, hinsegin-, kynja- og kynfræðslu í skólum og tryggjum að öll börn hljóti slíka fræðslu á mismunandi stigum skólakerfisins.
 • Þrýstum á að háskólanemar í kennslu- og uppeldisfræði og kennarar í símenntun hljóti fullnægjandi fræðslu í kynja-, kyn- hinsegin- og jafnréttismálum.
 • Þrýstum á framleiðslu góðra námsgagna fyrir jafnréttis-, hinsegin-, kynja- og kynfræðslu.
 • Styðjum við að félagsmiðstöðvar verði almennt hinseginvænni.
 • Vinna skal gegn ofbeldi, einelti og öllu misrétti í skólaumhverfinu, sérstaklega skal huga að stafrænu ofbeldi og auka fræðslu um það.

Styrkjum stöðu innflytjenda og fólks af erlendum uppruna, fjölgum tækifærum og stöndum vörð um réttindi þeirra

 •  Sýnum frumkvæði í að bjóða innflytjendum og umsækjendum um alþjóðlega vernd upp á mannsæmandi aðstæður og aðbúnað þar sem unnið er gegn félagslegri einangrun.
 • Sveitarfélög skulu veita innflytjendum, flóttafólki og umsækjendum um alþjóðlega vernd aðstoð við að þekkja sín réttindi. Neyðarúrræði skulu ávallt vera í boði óháð lögheimili eða stöðu fólks, svo sem skorti á kennitölu. Engin skulu þurfa að sofa á götunni.
 • Öll þau sem eiga lögheimili í Kópavogi og hafa náð kosningaaldri ættu að hafa kosningarétt í sveitarstjórnarkosningum óháð uppruna.
 • Ávallt skal leitast við að draga úr fordómum gagnvart fólki af erlendum uppruna með viðeigandi fræðslu.
 • Styðjum við grasrótarstarfsemi sem ýtir undir samfélagsþátttöku og virkni fólks af erlendum uppruna á öllum aldri.
 • Styrkjum tengsl og samvinnu við mismunandi hópa innflytjenda, stuðlum að trausti milli þeirra og þjónustustofnanna.
 • Helsta forsenda virkrar þátttöku er aðgengi að upplýsingum. Stóreflum viðleitni sveitarfélaga til að koma upplýsingum til innflytjenda í samstarfi við ríkið.

Styðjum við að Kópavogur sem vinnustaður endurspegli fjölbreytileika
samfélagsins og sé til fyrirmyndar varðandi jafnrétti á starfsstað

 • Styðjum við að Kópavogur sem vinnustaður endurspegli fjölbreytileika samfélagsins og sé til fyrirmyndar varðandi jafnrétti á starfsstað-
 • Stuðlum að fjölbreytni í mannauð bæjarins og vinnum gegn óútskýrðum og útskýrðum launamun. Fjarlægjum óþarfar hindranir úr vegi framgöngu í starfi.
 • Kópavogsbær sé til fyrirmyndar í að bjóða upp á gott starfsumhverfi fyrir fólk með skerta starfsgetu.
 • Eflum nám sem styður samfélags- og íslenskufærni innflytjenda. Slíkt nám skal vera aðgengilegt án tillits til efnahagsstöðu.
 • Innkaupastefna skal gera kröfu um að verktakar sem samið er við skrifi undir ábyrgð á því að allir starfsmenn þeirra, undirverktaka og starfsmannaleiga fái laun, tryggingar og önnur kjör í samræmi við gildandi lög og kjarasamninga.
 • Nám, menntun og reynslu erlendis frá þarf að meta af sanngirni og þrýsta þarf á að ríkið bjóði upp á skilvirkt mat á því.

4. Umhverfis- skipulags og samgöngustefna

4. Umhverfis- skipulags og samgöngustefna

 • Öll ákvarðanataka Kópavogs taki mið af markmiðum í umhverfis- og loftslagsmálum.
 • Drögum úr losun gróðurhúsalofttegunda, aukum kolefnisbindingu og vinnum gegn hamfarahlýnun.
 • Tryggjum jafnrétti milli núverandi og komandi kynslóða.
 • Hlúum að líffræðilegum fjölbreytileika með vernd og endurheimt lífríkis, náttúru og vistkerfa. Landnotkun og nýting náttúruauðlinda sé sjálfbær.
 • Sköpum samfélag þar sem ekki er nauðsynlegt að eiga bíl. Bíllaus lífsstíll verði ekki jaðarsport heldur ákjósanlegur valkostur.
 • Tryggjum valfrelsi í samgöngum með aðgengi að fjölbreyttum vistvænum ferðamátum og þjónustu í nærumhverfi með blandaðri byggð.
 • Tryggjum gæði byggðar: mannvænt, grænt og lifandi bæjarskipulag við alla uppbyggingu og þróun bæjarrýmis.
 • Skipulagsmál séu unnin með faglegum og lýðræðislegum vinnubrögðum á opinn og gagnsæjan hátt á forsendum langtímahagsmuna almennings.
 • Stuðlum að bættum loftgæðum, hljóðvist og lýðheilsu, með tækifærum til útiveru, aðgengi að heilnæmu umhverfi og náttúru í þéttbýli.
 • Styðjum við uppbyggingu húsnæðis í samræmi við þarfir íbúa í samstarfi við önnur sveitarfélög og ríkið.

Þétting byggðar og samgönguskipulag fyrir loftslagið, fólk og framtíðina

 • Vistvænir ferðamátar, gróður og bæjarrými skulu vera í forgangi við skipulag og hönnun.
 • Bætum öryggi vegfarenda á virkum ferðamátum.
 • Gætum þess að verktakar þrengi ekki að göngustígum, hjólreiðastígum og götum, og skapi þannig áhættu og rýri lífsgæði vegfarenda.
 • Tryggjum aðbúnað og aðgengi nýrra hverfa að nauðsynlegum innviðum svo sem göngustígum, hjólastígum, almenningssamgöngum og matvöruverslun.
 • Samgönguinnviðir snúist um að fólk komist leiðar sinnar og séu hugsaðir út frá því að flytja fólk fyrst og fremst, ekki bara bíla.
 • Sköpum raunverulegt valfrelsi í samgöngum og aukum flutningsgetu þeirra með því að fjárfesta í innviðum fyrir fjölbreytta vistvæna ferðamáta.
 • Styðjum við fjölbreytt deilihagkerfi í samgöngum svo íbúar geti gengið erinda sinna án þess að þurfa að eiga farartæki eða halda úti bifreið.
 • Við þróun og uppbyggingu nýrra hverfa sé gengið út frá bílleysi sem möguleika. Ekki sé sjálfkrafa gengið út frá að því götur séu bílagötur. Skipulag hverfa sé fyrst hugað að umferð gangandi, hjólandi og annarra örflæðislausna.
 • Fjölgum vistgötum í íbúðahverfum og drögum markvisst úr umferðarhraða.
 • Þétting byggðar haldist í hendur við góðar almenningssamgöngur og áhrifasvæði Borgarlínu.
 • Efling hverfiskjarna og fjölgun íbúða haldist í hendur við gönguvænt umhverfi og tengingu við helstu samgönguæðar.
 • Hröðum uppbyggingu Borgarlínu eins og kostur er.
 • Tryggjum að fjöldi hjólastæða við verslun, þjónustu og stofnanir bæjarins mæti þörfum. Hjólastæði séu yfirbyggð þar sem unnt er.
 • Unnið skal að sátt milli reiðfólks og annarra vegfarenda.
 • Styðjum við orkuskipti í samgöngum með áherslu á góða innviði fyrir rafhjól, rafskútur, aðrar vistvænar örflæðislausnir og rafbíla auk fjárhagslegra hvata til slíkrar uppbyggingar og notkunar.
 • Byggjum upp öflugt hjólreiðasamfélag og bætum í fjárfestingu á öruggum og góðum innviðum fyrir hjólreiðar. Til dæmis beina og óhindraða hjólastíga sem eru aðskildir frá göngustígum, hjólahraðbrautir milli hverfa og sveitarfélaga.
 • Við vetrar- og vorþjónustu skal setja hjóla- og göngustíga framar í forgangsröðun svo að fólk komist leiðar sinnar gangandi og hjólandi allt árið.
 • Tryggjum aðgengi fyrir gangandi og hjólandi á framkvæmdatíma.
 • Skipulag og hraðatakmarkanir taki mið af því að fækka slysum.
 • Unnið skuli að því að draga úr þörf á skutli og auka sveigjanleika í ferðatíma með fjölbreyttum leiðum, til dæmis með því að tryggja örugga samgönguinnviði í kringum skóla- og frístundastarf, nýta frístundarútur eftir þörfum og skoða skipulag þjónustu s.s. skólatíma barna og tímasetningar íþróttaæfinga.
 • Vinnum að gjaldfrjálsum og aðgengilegum almenningssamgöngum fyrir börn upp að 18 ára aldri.
 • Komum aftur á næturstrætó.
 • Fullgert hjólanet tengi öll hverfi innbyrðis, sem og milli hverfa og sveitarfélaga

Húsnæði fyrir öll og gæði húsnæðis

 • Mikilvægt er að tryggja félagslega blöndun í öllum hverfum og aðgengi allra að húsnæði sem hentar á viðráðanlegu verði. Á hverju uppbyggingarsvæði verði skilgreindu lágmarki íbúða úthlutað til uppbyggingar ódýrari íbúða, til dæmis í samvinnu við óhagnaðardrifin leigufélög.
 • Félagslegum íbúðum verði fjölgað og unnið í sameiningu að því að öll sveitarfélög axli sinn hluta ábyrgðarinnar á því að tryggja framboð á félagslegu húsnæði.
 • Tryggjum að uppbygging fjölbreytts húsnæðis með tilliti til stærðar og búsetuforms haldist í hendur við þörf og framtíðarmöguleika. Ýtt verði undir fjölbreytt búsetuform eins og smáhýsi og hópbúsetu.
 • Vinnum markvisst að jafnvægi og aukinni framleiðni á húsnæðismarkaði.
 • Áætlanir um uppbyggingu húsnæðis og þróun lands séu faglega unnar með langtímahugsun að leiðarljósi.
 • Styðjum við þróun stafrænnar lausnar sem samræmir alla þjónustuaðila á sviði  félagslegs og leiguhúsnæðis, í samstarfi við önnur sveitarfélög og ríkið.
 • Styðjum við þróun og beitingu uppbyggingar- og rekstraraðferða sem koma í veg fyrir myglu og aðra innimengun.
 • Stuðlum að samræmdum aðgerðum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og annarra opinberra á sviði húsnæðismála.

Fagleg, lýðræðisleg og gagnsæ vinnubrögð

 • Bætum upplýsingagjöf í skipulagsmálum til íbúa og hagsmunaaðila með aðgengilegri framsetningu skipulagsgagna.
 • Byggjum ákvarðanir í skipulagi á þverfaglegum sjónarmiðum þar sem mismunandi svið stjórnsýslunnar hafi tækifæri til aðkomu og umsagnar frá fyrstu stigum vinnunnar þegar nýtt skipulag er í undirbúningi.
 • Við gerð skipulags séu skilgreind viðmið um umhverfisgæði, svo sem óskerta breidd gangstétta, víkjandi 90° bílastæði, næga jarðvegsþykkt á bílakjöllurum fyrir gróður og hlutfall gróðurþekju.
 • Frumvinna skipulags tryggi góð lífsgæði íbúa og gæði byggðar út frá algildri hönnun og aðgengi fyrir öll, til dæmis með umhverfissálfræðilegu mati.
 • Stuðlað sé að fjölbreytileika í götumynd í mannlegum mælikvarða í stað einsleits umhverfis, meðal annars með mismunandi lóðarstærðum og aðkomu ólíkra uppbyggingaraðila.
 • Notum tæknina og gagnaöflun til að bæta þjónustu og nýta betur tíma og fjármagn.
 • Uppbygging taki mið af eldri byggð í grónum hverfum.
 • Uppbygging fyrir efnaminni hópa sé ekki á kostnað lífsgæða.
 • Skipulags- og umsóknarferlar verði rýndir, endurskoðaðir og einfaldaðir með það að markmiði að bæta þjónustu, auka gagnsæi og jafnræði ásamt því að koma í veg fyrir frændsemi og spillingu.
 • Lóðaúthlutanir fari eftir gagnsæjum og skýrum ferlum og miðist að því að dreifa eignarhaldi á húsnæði.
 • Við þróun byggðar séu heildarhagsmunir íbúa hafðir að leiðarljósi frekar en sérhagsmunir einstaka hagsmunaaðila.
 • Gengið sé lengra en lög kveða á um við kynningu umfangsmikilla breytinga innan hverfa, svo sem við undirbúning stærri bygginga sem hafa áhrif á umhverfið.
 • Allt deiliskipulag og verkhönnun byggi á sjónarmiðum góðrar bæjarrhönnunar með áherslu á gæði umhverfis, almenningsrýmis og byggðar.
 • Leitað verði fjölbreyttra leiða til að styðja við þátttöku íbúa í skipulagi.
 • Eflum samstarf um umhverfis-, skipulags- og samgöngumál á milli sveitarfélaga svo setja megi aukinn kraft í skýra stefnu til framtíðar.

Eflum grænan rekstur sveitarfélaga

 • Gagnsæi og upplýsingar eru forsendur aðgerða og því er mikilvægt að mæla og birta vistspor allrar starfsemi sveitarfélagsins.
 • Beitum hringrásarhugsun í átt að kolefnishlutleysi í öllum innkaupum með grænni innkaupastefnu. Samfélagsábyrgð og sjálfbærnimarkmið verði hluti af forsendum útboða.
 • Lágmörkum vistspor við framkvæmdir, bæði almennt og á vegum sveitarfélagsins, og nýtum jákvæða hvata til ábyrgrar umhverfishegðunar, til dæmis með vistvottunum.
 • Þau borgi sem menga.
 • Drögum úr sóun og mengun í starfsemi og rekstri með góðri nýtingu á orku og auðlindum, til dæmis þegar kemur að lýsingu, kyndingu og snjalltækni í rekstri og sorpmálum sem og stafrænni þróun í þjónustu.
 • Stuðlum að framboði vistvænnar fæðu, þannig að grænkerafæði sé valkostur í öllum mötuneytum á vegum Kópavogsbæjar, dregið sé úr matarsóun og hlutdeild óumhverfisvænnar fæðu á matseðlum.
 • Metum losun gróðurhúsalofttegunda máltíða í mötuneytum.
 • Endurnýjum almenningsvagnaflotann og bílaflota bæjarins með vistvænum orkugjöfum.

Styrkjum hringrásarhagkerfið og skilvirka nýtingu auðlinda

 • Drögum úr úrgangsmyndun og matarsóun.
 • Stuðlum að skilvirkri flokkun á öllum efnisstraumum hjá einstaklingum, í almannarýmum, hjá fyrirtækjum og stofnunum.
 • Aukum hlutfall endurnýtingar og endurvinnslu með fjölbreyttum leiðum og grænum hvötum eins og fræðslu, vönduðum grenndarstöðvum víða um hverfin, notendavænni þjónustu á endurvinnslustöðvum og grænum og hvetjandi  verðskrám.
 • Eflum eftirfylgni með og gagnsæi um vinnslu efnisstrauma.
 • Stuðlum að skilvirkri orku- og auðlindanýtingu og samvinnu í orkumálum.
 • Hættum að urða virkan úrgang og komum á fót sameiginlegri sorpbrennslu sveitarfélaga.
 • Nýtum tæknina til að stuðla að skilvirkri sorpheimtu í almannarými.
 • Stuðlum að þróun nytjamarkaðsmenningar víða um sveitarfélög og hverfi.
 • Leigjum eða lánum frekar en eigum og styðjum frekar við viðgerðaþjónustu, deilihagkerfi og áhaldaleigur þar sem boðið er upp á nauðsynleg tól, tæki og leiðbeiningar fyrir notendur, til dæmis á bókasöfnum og félagsmiðstöðvum.
 • Nýtum blágrænar ofanvatnslausnir sem víðast í nýrri byggð og við þróun gróinna hverfa svo hreinsa megi ofanvatn og draga úr mengun, endurhlaða grunnvatnsstöðu, minnka flóðahættu og auka líffræðilegan fjölbreytileika.

Styrkjum stjórnsýslu sveitarfélaga í umhverfis- og loftslagsmálum

 •  Vinnum að samræmingu aðgerða og stefna sveitarfélaga í umhverfismálum til að hámarka skilvirkni og slagkraft.
 • Vinnum að endurheimt votlendis og styrkjum þannig vistkerfi og líffræðilegan fjölbreytileika.
 • Íbúar og heilsa þeirra skulu ætíð njóta vafans í ákvörðunum er varða staðsetningu mengandi atvinnustarfsemi.
 • Skoðum kosti samræmingar heilbrigðiseftirlits á öllu höfuðborgarsvæðinu.
 • Tryggjum góða bæjarhönnun, nægt pláss og gróður í öllum skipulags-, hönnunar- og öðrum verkefnum Kópavogsbæjar

Græn svæði, græn byggð og heilnæmt umhverfi

 • Öll hafi greiðan aðgang að grænum svæðum sem henta til útivistar í sínu nærumhverfi.
 • Tryggjum grænt og manneskjuvænt umhverfi á uppbyggingarsvæðum og látum malbik og hellur markvisst víkja fyrir grænum svæðum.
 • Bætum loftgæði og drögum úr svifryksmengun með því að draga úr notkun nagladekkja og tryggja góð gatnaþrif ásamt því minnka ferðaþörf með bættri stafrænni þjónustu.
 • Komum upp sameiginlegu neyðarferli sveitarfélaga á Höfuðborgarsvæðinu sem nýta má þegar loftgæði stefna í að verða hættuleg (gráir dagar).
 • Frítt verði í almenningssamgöngur á gráum dögum.

5. Lýðræðis menningar og nýsköpunarstefna

5. Lýðræðis menningar og nýsköpunarstefna

 • Styrkjum lýðræðisleg vinnubrögð og aukum lýðræðisþátttöku íbúa.
 • Verum öflugt aðhaldsafl gegn spillingu og bregðumst við af ábyrgð þegar mál koma upp.
 • Stuðlum að framsýnni nýsköpunarmenningu í takt við samfélags-, vistkerfis- og tæknibreytingar.
 • Nýtum hugvitið, tæknina og stafræna umbreytingu til að bæta líf íbúa og nútímavæða þjónustu.
 • Setjum samfélagslega nýsköpun á oddinn, byggjum upp menningu, ferla og aðstöðu sem gera bæinn aðgengilegri, kvikari og sveigjanlegri.
 • Stöndum vörð um aðgengi að menningu og listum sem grunnstoð lýðræðisins.
 • Hagnýtum gögn og gagnavinnslu til að bæta þjónustu og taka upplýstar ákvarðanir
 • Minnkum vesen.
 • Styðjum við hugmyndaauðgi, fjölbreytileika, nýsköpun og listsköpun.

Minnkum vesen, sóun og mengun með nútímavæddri, notendamiðaðri og stafrænni þjónustu

 • Eflum stafræna þjónustu þar sem íbúar geta afgreitt mál sín sjálfir á einfaldan, hraðan og öruggan máta. Tryggjum að þjónustan sé aðgengileg og að öll fái aðstoð við hæfi.
 • Innleiðum notendamiðaða þjónustuhugsun í samræmdri framlínuþjónustu þvert á starfsemi bæjarins. Stefnum að því að íbúanum mæti eitt viðmót í allri þjónustu.
 • Tryggjum samfellu í þjónustu svo að fólk þurfi ekki alltaf að byrja upp á nýtt í hvert skipti sem það hefur samband við bæinn.
 • Uppfærum þjónustu í takt við fjölbreyttar þarfir íbúa byggt á virku notendasamráði og notendaprófunum og pössum að engin sitji eftir.
 • Innleiðum snjallar lausnir sem geta einfaldað störfin og bætt þjónustu. Prófum okkur í auknum mæli áfram með sjálfvirkar snjalllausnir.

Stóreflum gagnsæi og upplýsingaaðgengi í stjórnsýslu og nýtum gögn til upplýstrar ákvarðanatöku

 • Bætum gagnsæi og rekjanleika í ákvarðanatöku og ferlum bæjarins, verktaka á hans vegum og dótturfyrirtækjum bæjarins.
 • Verum leiðandi við birtingu opinna gagna og tryggjum að þau séu aðgengileg, auðfinnanleg og auðveld í notkun. Tryggjum skýrt eignarhald bæjarins á gögnum og afurðum.
 • Samþættum og bætum aðgengi að þeim gögnum sem er að finna í gagnagrunnum, svo sem heimsmarkmiðavísitölu Kópavogs, mælaborði barna og opnu bókhaldi.
 • Tryggjum aðgengi almennings, starfsfólks bæjarins, kjörinna fulltrúa og fjölmiðla að gögnum til að stuðla að virku aðhaldi og yfirsýn. Innleiðum skýra upplýsingastefnu sem kveður á um þetta í öllu stjórnkerfinu.
 • Styðjum við frjálsan og opinn hugbúnað og innleiðum notkun véllæsilegra gagna í öllu stjórnkerfinu.
 • Tryggjum örugga og vandaða meðferð gagna í samræmi við persónuverndarlög.
 • Tryggjum að upplýsingar um fjármál sveitarfélagsins, dótturfyrirtækja og byggðasamlaga séu sem aðgengilegastar.
 • Innleiðum nýja styrkjagátt með yfirliti yfir veitta styrki og forsendur styrkveitinga með stafrænu og aðgengilegu umsóknarferli.
 • Aðgengi að fundargerðum dótturfyrirtækja verði tryggt og fundargögn birt á vefnum samhliða fundargerðum.
 • Stundum nútímalega og vandaða skjalavörslu þar sem langtímavarðveisla skjala samræmist lögum og reglum.
 • Viðhöfum öflugar varnir gegn tölvuárásum.
 • Tryggjum gott upplýsingaaðgengi óháð tungumáli, fötlun og/eða færni þar sem auðskilið tungumál er viðmiðið. Allar mikilvægar upplýsingar, til að mynda vefsíður, umsóknareyðublöð og aðrar lykilupplýsingar, séu aðgengilegar á íslensku, ensku og pólsku.

Eflum lýðræðislega þátttöku íbúa og lýðræðisleg vinnubrögð stjórnsýslunnar

 • Styrkjum þátttökulýðræði og aukum aðgengi íbúa að lýðræðisverkefnum.
 • Komum á fót íbúaráðum í hverju hverfi fyrir sig og aukum samráð við íbúa um mál sem þá varða.
 • Tryggjum fjölbreyttar leiðir íbúa til áhrifa og pössum að innsendum hugmyndum og ábendingum sé svarað. Nýtum ábendingar markvisst til að bæta ferla og þjónustu.
 • Innleiðum markviss og gagnsæ vinnubrögð við samráð innan ráða, nefnda, stjórnsýslu dótturfyrirtækja og byggðasamlaga.
 • Nýtum tæknina til að bæta upplýsingamiðlun um skipulags- og stjórnsýslumál. Skoðum kosti þess að taka upp kynningar í ráðum og nefndum og gera þær aðgengilegar almenningi ásamt öðrum fundargögnum.
 • Bætum aðgengi og framsetningu skipulagsgagna. Látum kynningarskjöl ávallt fylgja fundargögnum.
 • Eflum lýðræðislega aðkomu kjörinna fulltrúa og íbúa að byggðasamlögum.
 • Beitum okkur fyrir lækkun kosningaaldurs við sveitarstjórnarkosningar niður í 16 ár og útvíkkun kosningaréttar fyrir innflytjendur.
 • Skoðum hvort fjölga þurfi kjördeildum svo efla megi lýðræðisþátttöku og greiða fyrir aðgengi íbúa að kjörstöðum.

Tryggjum faglegheit og jafnræði í vinnubrögðum og veitum öflugt aðhald gegn spillingu

 • Komum á fót embætti umboðsmanns bæjarbúa sem bjóði upp á öfluga og aðgengilega ráðgjafarþjónustu fyrir almenning. Styrkjum og skýrum þær leiðir sem íbúar hafa til að leita stuðnings og réttar síns innan stjórnkerfisins.
 • Bjóðum upp á skilvirka uppljóstrunargátt þar sem gætt er að nafnleynd og málum fylgt markvisst eftir.
 • Opin og gagnsæ ferli séu viðhöfð í kringum sölu á auðlindum bæjarins og eigna  almennings, svo sem við útdeilingu lóða eða eignasölu.
 • Viðhöfum gagnsæja og faglega ferla og tryggjum óháðar og ópólitískar ráðningar í störf og embætti.
 • Auglýsum öll störf og þrengjum frávik frá þeirri meginreglu með því að setja strangari skorður um meðal annars skammtímaráðningar.
 • Þrýstum á að sett verði lög sem geri hagsmunaskráningu kjörinna fulltrúa sveitarfélaga að kröfu.

Stuðlum að aukinni nýsköpun og tryggjum jafnræði, gagnsæi og sjálfbærni í innkaupa- og útboðsferlum

 •  Stuðlum að aðgengilegri heildaryfirsýn yfir öll innkaup og útboð.
 • Leggjum áherslu á aðgengi og sveigjanleika með aukinni notkun innkaupa- og útboðsferla sem ýta undir nýsköpun og þróun, meðal annars með útboðum á áskorunum og virku samtali í stað fyrirfram skilgreindra lausna.
 • Prófum okkur áfram og gefum okkur svigrúm til þess að prófa lausnir áður en við læsum okkur inni í stórum innkaupum.
 • Stuðlum að fjölbreytni meðal þátttakenda og sem jöfnustu aðgengi meðal mismunandi birgja í innkaupa- og útboðsferlum og hugmyndasamkeppnum, þannig að tryggt sé að opinber innkaup verði á færi minni aðila eins og sprotafyrirtækja.
 • Í fjárhagsáætlun verði tilgreint að ákveðum hluti af fjárheimildum starfseininga verði varið í umbóta- og nýsköpunarverkefni.

Sköpum umbóta- og nýsköpunarmenningu innan starfsstaða til hagsbóta fyrir íbúa

 • Hvetjum og veitum svigrúm til nýsköpunar og tilrauna innan starfseininga með fjölbreyttum leiðum, t.d. með aðgengi að fjármagni fyrir skapandi lausnir, nýsköpunarfræðslu til að efla færni og hugarfar, skapandi samvinnurýmum og að ákveðinn tími sé tileinkaður nýsköpun.
 • Vinnum gegn valdboðshugsun þannig að raddir allra heyrist og hugmyndir þeirra komist í ferli, til að kynda undir lýðræðislegri og skapandi hugsun.
 • Stuðlum að virkri umbótamenningu innan stjórnsýslunnar.

Styðjum við lifandi þekkingar- og nýsköpunarsamfélag með fjölbreyttum
atvinnutækifærum innan bæjarmarkanna

 • Leggjum áherslu á aðlaðandi nýsköpunarumhverfi fyrir frumkvöðla og gerum vistkerfi nýsköpunar í bænum sérstaklega aðgengilegt fyrir hópa sem hallar á.
 • Eflum og þróum innviði fyrir klasasamvinnu þvert á atvinnulífið.
 • Styðjum uppbyggingu frumkvöðlasetra og skapandi samvinnurýma fyrir m.a. starfsfólk fyrirtækja og hins opinbera, frumkvöðla og verktaka harkhagkerfisins í tengingu við þjónustukjarna sem innihalda m.a. bókasöfn, deilihagkerfissetur og aðra þjónustu.
 • Verum fýsileg staðsetning fyrir búsetu þeirra sem stunda fjarvinnu.
 • Eflum innlent og alþjóðlegt samstarf um nýsköpun, styrkjaumsóknir og rannsóknir.
 • Aukum samstarf við hina ýmsu styrktarsjóði um framboð af sumarstörfum út frá áskorunum og lærdómstækifærum sem sveitarfélögin standa frammi fyrir.
 • Eflum deili-, endurnýtingar- og hringrásarhagkerfið í víðum skilningi. Styðjum við deilihagkerfis- og nýsköpunarþróunarsetur í tengingu við skóla, félagsmiðstöðvar og bókasöfn.
 • Stundum virkt og reglulegt samráð við nýsköpunarsamfélagið til að stuðla að virðissköpun.

Eflum menntakerfið sem stökkpall frjórrar hugmyndaauðgi, sköpunar og gagnrýnnar hugsunar

 • Tryggjum samfellda fræðslu um og þátttöku í nýsköpun á öllum stigum menntakerfisins.
 • Hugað verði að aukinni lýðræðis- og jafnréttisfræðslu og kennslu í gagnrýninni og skapandi hugsun í stað utanbókarlærdóms. Hlúð verði að samfélags-, hugvísinda- og skapandi greinum og vægi þeirrar menntunar fyrir fjórðu iðnbyltinguna.
 • Hvetjum til símenntunar kennara og annars starfsfólks í takt við tækni- og samfélagsbreytingar.
 • Aðlögum stjórnsýsluna að þörfum bæjarbúans og kennum ungu fólki á stjórnsýsluna og aukum færni eldra fólks í að nýta rafræna þjónustu.
 • Kennum ábyrga notkun samfélagsmiðla.
 • Eflum aðgengi eldra fólks að tæknilæsismenntun

Sköpum frelsi og jöfn tækifæri til að njóta og skapa menningu og lista

 • Styðjum við jafnt aðgengi að fjölbreyttri menningu og list fyrir öll óháð efnahag, aldri, uppruna, stöðu eða öðrum breytum.
 • Stöndum vörð um öfluga jafnréttisstefnu og inngildingu í menningarmálum.
 • Eflum sýnilega sem ósýnilega innviði menningar og lista.
 • Stöndum vörð um okkar menningararf og alla hringrás safnaflórunnar.
 • Hlúum að grasrót í menningarstarfi.
 • Stöndum með frjálsu upplýsinga-, hugmynda- og sköpunarflæði þvert á samfélög og landamæri.
 • Eflum fjölmenningarstarf og hlúum að menningu innflytjenda svo hún auðgi og frjóvgi þá menningu sem fyrir er.
 • Styrkjum aðgang að menningu með aðstoð tækninnar.
 • Tryggjum gagnsæi í öllum styrkjaferlum á menningarsviðinu.
 • Stöndum gegn allri ritskoðun á menningu.
 • Stöndum vörð um rétt listafólks til að fá greitt fyrir vinnu sína