Społeczeństwo dobrobytu

Celem Piratów jest budowa lepszego społeczeństwa dla wszystkich. Aby osiągnąć ten cel, musimy pracować nad poprawą dobrostanu, równowagą i dobrobytem, a nie nad wzrostem gospodarczym jako naczelną zasadą. Kryzys klimatyczny i rosnące nierówności społeczne wymagają radykalnych zmian. Przyszłość nie może opierać się na gromadzeniu bogactwa i zwiększaniu konsumpcji. Musi skupiać się na celowości oraz sprawiedliwym i trwałym dobrobycie.

Piraci dążą do zrównoważonego, dostatniego społeczeństwa, w którym zaspokajane są podstawowe potrzeby wszystkich. Chcemy myśleć o przyszłości i zapewnić dostęp do równych szans w zautomatyzowanym społeczeństwie, w którym kreatywne rozwiązania będą wiodły prym w otwartym, cyfrowym i demokratycznym społeczeństwie. Piraci zamierzają inwestować w zasoby ludzkie poprzez zachęcanie do innowacji we wszystkich obszarach życia społecznego, dywersyfikację gospodarki oraz zapewnienie przyszłościowej i ekscytującej edukacji.

SOLIDARNOŚĆ Z NOWYMI MIESZKAŃCAMI

Piraci zamierzają za pomocą radykalnych środków walczyć z dyskryminacją imigrantów na rynku pracy. Umożliwimy organom regulacyjnym skuteczną ochronę praw imigrantów i rozprawienie się z pracodawcami, którzy te prawa naruszają.

SKOŃCZYMY Z NIELUDZKIMI CIĘCIAMI ZAPOMÓG

Piraci zamierzają zbudować nowy system opieki społecznej, który umożliwi jednostkom egzystencję na ich własnych warunkach. Zniesiemy cięcia w pomocy finansowej dla najuboższych i zapewnimy wszystkim godziwy poziom życia, wolność i miejsce zamieszkania.

ZLIKWIDUJEMY BIURO DS OBCOKRAJOWCÓW

Piraci zamierzają powitać uchodźców likwidując Biuro ds. Obcokrajowców i powierzając jego zadania innym urzędom. W ten sposób zapewnimy szybsze, prostsze i bardziej przyjazne dla użytkownika przetwarzanie wniosków o zezwolenie na pobyt i o obywatelstwo. Piraci zamierzają chronić podstawowe prawa tych, którzy szukają schronienia na Islandii.

BEZPŁATNA SŁUŻBA ZDROWIA

Piraci zamierzają wzmocnić publiczną służbę zdrowia, rozbudować ją po zawirowaniach finansowych ostatnich dziesięcioleci i zapewnić każdemu dostęp do różnorodnych usług medycznych wysokiej jakości, gdzie prawa pacjentów będą miały pierwszeństwo.

PLENIPOTENCYJNE USŁUGI Z ZAKRESU ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Piraci zamierzają opracować opcje leczenia dla osób z problemami zdrowia psychicznego, oparte na upodmiotowieniu, zgodzie i współpracy, a nie na przymusie i pozbawieniu wolności jednostki.

REDUKCJA SZKÓD I LEGALIZACJA

Piraci zamierzają zalegalizować posiadanie narkotyków na użytek osobisty, zmniejszyć izolację grup zmarginalizowanych, budować sieci wsparcia dla osób potrzebujących i system udzielania pomocy psychologicznej w radzeniu sobie z traumą. Podejmiemy wysiłki w celu poprawy sytuacji lokalowej uzależnionych osób bezdomnych aby zapobiec zagrożeniom, które charakteryzują ich życie. Pomóż nam przetłumaczyć wszystkie treści wideo Piaratów na język angielski lub język polski. Odwiedź naszą stronę internetową lub Tortugę (siedzibę Partii Piratów). Sprawdź co możesz wnieść do naszej sprawy. Zawsze potrzebujemy wolontariuszy do tych ekscytujących zadań!

Pamiętaj, aby głosować 25 września

Poznaj naszych kandydatów

Kandydaci partii

Skuteczna walka z korupcją

Korupcja w postaci nepotyzmu, interesowności i łapówkarstwa kosztuje nasze społeczeństwo każdego roku ogromne sumy i prowadzi do transferu dóbr publicznych ze wspólnych funduszy do kieszeni nielicznych jednostek. Piraci zamierzają wprowadzić skuteczny system silnej ochrony przed korupcją poprzez wzmocnienie organów regulacyjnych, zapobieganie konfliktom interesów i znaczne zwiększenie wymagań dotyczące przejrzystości publicznej. Piraci planują zwiększyć fundusze dla prokuratur okręgowych i przywrócić stanowisko niezależnego inspektora dochodzeń podatkowych. Wsparcie dla wolnych mediów, silniejsza ochrona informatorów oraz aktywna wolność informacji i Internetu to kluczowe elementy walki z korupcją. Piraci zamierzają ustanowić prawdziwie niezależny nadzór nad pracą policji i ustanowić jasne przepisy dotyczące ochrony informatorów w policji.

Uruchomimy mechanizmy walki z korupcją

Korupcja nie może być tolerowana ani wśród władz ani w innych aspektach życia społecznego. W małym społeczeństwie takim jak islandzkie istnieje duże ryzyko nepotyzmu, konfliktów interesów i łapówkarstwa, a zapobieganie tym zjawiskom ma ogromne znaczenie dla gospodarki kraju. Korupcja co roku kosztuje społeczeństwo ogromne sumy i prowadzi do transferu dóbr publicznych ze wspólnych funduszy do kieszeni nielicznych. W ostatnich latach rząd Islandii wielokrotnie wskazywał na liczne niedociągnięcia w zarządzaniu i prawodawstwie w kraju oraz na to, że nie zrobiono wystarczająco wiele w celu zapobiegania korupcji i zwiększenia uczciwości na najwyższych szczeblach władzy. My, Piraci, chcemy podjąć wielopłaszczyznowe i natychmiastowe działania mające na celu ochronę przed korupcją oraz jej zwalczanie. Piraci chcą kompleksowej polityki zwiększenia przejrzystości w administracji publicznej, która zapewniona zostanie m.in. poprzez wyznaczenie przedstawiciela ds. przejrzystości. Wszystkie dane publiczne, które nie dotyczą identyfikowalnych interesów osób fizycznych, powinny być dostępne bezpłatnie do informacji publicznej.

Nadzorcza rola Parlamentu

Obowiązek prawdomówności ministrów musi być zapisany w prawie i ustanowione muszą być kary nakładane za świadczenie nieprawdy w Parlamencie lub celowe ukrywanie przed nim informacji. Chcemy, aby posiedzenia komisji parlamentarnychi były z zasady otwarte, a stałe komisje mogły zapraszać jednostki do składania sprawozdań. Narzędzia wpływu Parlamentu na pracę ministerstw muszą zostać wzmocnione. Chcemy zapewnić wzrost finansowania dla parlamentarnego Rzecznik Praw Obywatelskich na przeprowadzanie dochodzeń własnych, zwiększyć wagę urzędu i uprawnienia nadzorcze Rzecznika oraz upoważnić go do wydawania wskazówek władzom.

Poznaj naszych kandydatów

Kandydaci partii

Radykalne zmiany w rybołówstwie

Piraci uważają zasoby morskie za wspólną i wieczystą własność narodu islandzkiego. W związku z tym nikt nie może nabyć praw do połowów ani praw z nimi związanych na własność lub na stałe użytkowanie i nigdy nie mogą być one sprzedane ani zastawione. Partia Piratów zamierza oferować prawo dzierżawy połowów w ramach wolnego rynku i zapewnić, że opłaty z ich rzeczy trafią w całości do narodu islandzkiego. W ten sposób zapewnimy wszystkim równy dostęp do zasobów i zdrową konkurencję. Piraci zamierzają zapewnić funkcjonowanie zrównoważonego przemysłu rybnego oraz niezależne, solidne badania morskie, doradztwo w zakresie rybołówstwa i nadzór bez ingerencji politycznej. Piraci zamierzają uwolnić wędkarstwo z wolnej ręki, a pierwszym krokiem musi być zapewnienie 48 dni połowowych na każdą łódź. Chcemy, aby wszystkie połowy trafiały początkowo na krajowy rynek rybny w celu uzyskania normalnej ceny rynkowej na wszystkie owoce morza. Uniemożliwi to firmom rybackim, które mają własne przetwórstwo, sprzedawanie owoców morza samym sobie ze zniżką. Biuro kursowe dla rybołówstwa będzie zatem niepotrzebne i poddane likwidacji, a podwójna wycena zniesiona z korzyścią dla rybaków i mieszkańców kraju. Zamierzamy uczynić karalnym udział rybaków w zakupie lub dzierżawie praw połowowych przez firmy rybackie.

Prawo własności

Piraci uważają, że zasoby morskie są wspólną i wieczystą własnością narodu islandzkiego. Nikt nie może nabywać pozwoleń na połowy lub praw pokrewnych do własności lub stałego użytkowania i nigdy nie mogą być one sprzedane ani zastawione. Naród korzysta z dzierżawy zasobów morskich. Należy zapewnić równy dostęp do tymczasowych praw połowowych, niezbędną konkurencję w sektorze poprzez licytację praw połowowych oraz połowy z wolnej ręki.  My, Piraci, chcemy zrównoważonego przemysłu rybnego, intensywnych badań i monitoringu. Ważne jest, aby w systemie zarządzania wytyczona została wyraźna granica między badaniami nad zasobami naturalnymi, decyzjami o wykorzystaniu i monitoringiem. Chcemy różnorodnych form rybołówstwa i dywersyfikacji firm rybackich zamiast koncentracji i jednorodności. Piraci chcą promować innowacyjność w produkcji żywności oraz wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa krajowe. Przemysł rybny jest podstawą osadnictwa na terenie całego kraju, dlatego musimy chronić środowisko morskie. Wykorzystanie tego zasobu musi opierać się na niezależnych badaniach naukowych.

Licencje na użytkowanie tymczasowe i dzierżawy zasobów w ręce narodu

Chcemy, aby państwo islandzkie oferowało prawo do korzystania z połowów na wolnym rynku krajowym w imieniu właściciela zasobu, narodu islandzkiego. Kontyngenty połowowe miały by być tymczasowe, a dochód z nich w całości przypadłby prawowitemu właścicielowi zasobów. Art. 34 w propozycjach Rady Konstytucyjnej nowej konstytucji.

Połowy z wolnej ręki

Chcemy, aby połowy z wolnej ręki były zwolnione z opłat dla wszystkich, którzy się nimi trudnią. Do jednego numeru identyfikacji socjalnej kennitala będzie mogła być przypisana jedna łódź do połowu z wolnej ręki, z uwzględnieniem wszystkich podmiotów powiązanych. Podjęte zostaną także dalsze działania w celu zapobiegania nadużywaniu połowów z wolnej ręki, tak aby jedna strona lub strony powiązane nie mogły prowadzić połowu z kilku łodzi. Wdrożenie zmian nastąpi etapami. Chcemy również dążyć do elektryfikacji floty małych łodzi u wybrzeży Islandii.

Poznaj naszych kandydatów

Kandydaci partii

Gospodarka XXI wieku

Partia Piratów opowiada się za nową ideologią w zakresie ekonomii. Ideologią, która splata społeczeństwo i przyrodę, dzięki czemu gospodarka bierze pod uwagę więcej czynników niż te, które wycenić można pieniędzmi.

Wzrost gospodarczy nie jest wymierną miarą sukcesu społeczeństwa. Piraci zamierzają inwestować w ludzi i w ten sposób stworzyć ekonomiczną elastyczność, aby ludzie mogli żyć i prosperować na własnych warunkach i realizować swoje pasje. Wolność finansowa jednostki, upodmiotowienie, dobrobyt i większa równość są kluczowymi elementami programu ekonomicznego Piratów, ponieważ równość przynosi korzyści całej gospodarce i jest warunkiem zdrowego rozwoju. Wzrostu, który jest zrównoważony, a nie skrajny. Piraci planują natychmiast zwiększyć jednostkową ulgę podatkową i uczynić ją wypłacalną. Skupimy się na opodatkowaniu zysków, wysokich zarobków, dochodów z wykorzystania zasobów i osób nalepiej zarabiających, jednocześnie obniżając podatki dla osób o najniższych dochodach. Zamierzamy systematycznie zmniejszać cięcia w pomocy finansowej i listę warunków koniecznych dla uzyskania tejże pomocy, do czasu aż wiele różnych i złożonych systemów wsparcia publicznego ustąpi miejsca bezwarunkowej dochodowi podstawowemu.

Zagadnienia środowiska i klimatu

Sytuacja klimatyczna wymaga radykalnych zmian i Piraci zamierzają odpowiedzieć na to wyzwanie. Należy zmienić system gospodarczy tak, aby eksploatacja zasobów i żądza zysku nie przeważały nad interesem środowiska naturalnego i przyszłych pokoleń. Zamierzamy ogłosić stan wyjątkowy w związku ze zmianami klimatu, a następnie podjąć ambitne, sprawiedliwe i postępowe działania.

Piraci natychmiast zamierzają zwiększyć cele Islandii w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 70% i przyspieszyć termin osiągnięcia neutralności węglowej do 2035 roku. Zamierzamy zwiększyć transparentność decyzji rządowych i wzmocnić wobec nich nadzór tak, aby opinia publiczna była informowana o nich na bieżąco. Zagwarantujemy, że wszystkie działania i wydatki rządu będą oceniane na podstawie ich wpływu na środowisko i klimat. Zamierzamy stworzyć system zachęt podatkowych umożliwiających uczynienie gospodarki bardziej ekologiczną i wzmocnienie zielonej energii. Chcemy ułatwić ludziom wybór produktów mniej zanieczyszczających środowisko oraz ustanowić nowe zasady dla systemu finansowego, które uniemożliwią dofinansowania dla przedsiębiorstw zanieczyszczających naturę i dla przemysłu ciężkiego. Będziemy brać pod uwagę każdy aspekt, tak aby wszystkie obszary działalności społecznej zaangażowały się w walkę ze zmianami klimatu i włożyły jak największy wysiłek w wychwytywanie gazów cieplarnianych. Najbliższe lata będą kluczowe w walce ze zmianami klimatycznymi, dlatego potrzebna jest partia polityczna, która rozumie problem i odważy się podjąć radykalne lecz konieczne zmiany w celu jego rozwiązania.

Nowa konstytucja, oczywiście!

Piraci zamierzają spełnić obietnicę, że naród islandzki otrzyma nową ustawę zasadniczą. Potrzebujemy konstytucji, która usunie obecne niejasności w kwestii uprawnień i obowiązków osób u władzy, uświęci współczesne prawa człowieka, zabezpieczy narodową własność zasobów naturalnych i promować będzie demokrację, ochronę środowiska i transparentność władz.

Ta konstytucja już istnieje, ale leży nieruszona i kurzy się od prawie dekady, ponieważ najwyższe władze kraju nie uznały za konieczne uszanowanie woli ludu w tej sprawie. Jest oczywiste, że konstytucja uchwalona w XIX wieku nie jest zadowalającym drogowskazem dla współczesnego społeczeństwa.