Umhverfis- og loftslagsstefna

0
Umhverfis- og loftslagsstefna
Umhverfis- og loftslagsstefna

Loftslagsmálin eru án efa eitt af stærstu viðfangsefnum samtímans. Við Píratar erum tilbúin í þær aðgerðir sem þarf að ráðast í til að byggja upp græna og sjálfbæra framtíð. Á sama tíma vitum við að framundan eru óumflýjanlegar umbreytingar á veröld okkar sem Íslendingar, eins og heimsbyggðin öll, þurfa að búa sig undir. Við sjáum fyrir okkur samfélag og lífríki sem blómstrar þrátt fyrir þau risavöxnu verkefni sem glíma þarf við.

Skýr stefna í átt að kolefnishlutleysi

Loftslagsváin kallar á miklar kerfisbreytingar. Ísland hefur alla burði til að vera í forystu þeirra ríkja sem berjast af alvöru gegn þessum breytingum með réttlátum og framsæknum aðgerðum. Lausnin er sjálfbært samfélag. Framundan eru tækifæri til að gera betur, bæði í stjórnmálum nútímans og fyrir komandi kynslóðir. Setjum metnaðarfulla aðgerðaráætlun sem bregst við yfirstandandi neyðarástandi í loftslagsmálum og hrindum henni í framkvæmd.

Græn umbreyting í allra hag

Grænna samfélag er allra hagur og mikilvægt hagsmunamál komandi kynslóða. Meginábyrgð þess að draga úr mengun og losun gróðurhúsalofttegunda liggur hjá stjórnvöldum og fyrirtækjum. Einstaklingar eiga að búa við aukið valfrelsi og fá skýrari og betri upplýsingar sem auðvelda þeim að velja umhverfisvæna valkosti, aðgengilega öllum óháð efnahag. Við þurfum í sameiningu að búa okkur undir þær áskoranir sem fylgja loftslagsbreytingum, skapa tækifæri með menntun starfsfólks í nýjum greinum og tryggja réttlát umskipti fyrir öll.

Stjórnsýsla og stjórnvöld

Vangeta núverandi valdhafa til að bregðast með fullnægjandi hætti við loftslagsvánni einkennist af vanmáttugri stjórnsýslu. Veigamiklar ákvarðanir um baráttuna gegn loftslagsbreytingum eru teknar af öðrum en þeim sem bera ábyrgð á henni. Við Píratar viljum því endurskipuleggja alla stjórnsýsluna og hefja samstarf við aðila vinnumarkaðarins um réttlátar og áhrifaríkar aðgerðir. Við viljum umhverfisráðuneyti með sterkari stöðu innan stjórnarráðsins, skrifstofu loftslagsmála þvert á ráðuneyti, öfluga Veðurstofu og loftslagsráð sem veitir stjórnvöldum virkt aðhald. Við ætlum að setja metnaðarfulla, tímasetta og fullfjármagnaða aðgerðaráætlun sem verður endurskoðuð reglulega og setjum velsældarmælikvarða í forgrunn við áætlanagerð.

Græn umbreyting atvinnulífsins

Á næstu árum verður að eiga sér stað bylting í grænni nýsköpun og framþróun. Með því að styrkja græna sprota og veita fjármunum til rannsókna í umhverfismálum tryggjum við ekki bara lífvænlega jörð fyrir komandi kynslóðir heldur er það skynsamlegasta fjárfestingin á komandi áratugum. Við þurfum að beita öflugum mótvægisaðgerðum sem ná til allra geira atvinnulífsins, búa til efnahagslega og skattalega hvata fyrir grænvæðingu atvinnulífsins og skapa hvata fyrir val á vörum sem menga minna. Við ætlum að setja fjármálakerfinu nýjar leikreglur sem koma í veg fyrir stuðning við mengandi fyrirtæki og stóriðju. Einnig viljum við móta nýja langtímastefnu fyrir vistvæna og kolefnishlutlausa matvælaframleiðslu, auk þess að girða fyrir sjálfseftirlit mengandi fyrirtækja.

Náttúruvernd

Óspillt náttúra þarf sterkan málsvara við stjórnvölinn. Við viljum tryggja vernd miðhálendisins í þágu komandi kynslóða. Við stöndum vörð um almannaréttinn og frjálsa för fólks um landið, svo lengi sem viðkvæm vistkerfi eru varin. Rammaáætlun verður áfram matstæki fyrir heildarhagsmuni við raforkuframleiðslu en verður að þróast í samræmi við aukna áherslu á náttúruvernd. Píratar vilja nota orkuna í auknum mæli í græna nýsköpun og innviði frekar en í þágu mengandi stóriðju. Tryggjum að náttúruverndarsjónarmið verði leiðandi í allri skipulagsvinnu á vegum hins opinbera og verndum náttúruna á vinsælum áfangastöðum fyrir átroðningi. Verndum og endurheimtum landvistkerfi, eflum skógrækt og landgræðslu jafnt á landbúnaðarlandi og örfoka landi. Við ætlum að endurskoða lög um villt dýr til að tryggja vernd þeirra, þar með talið sjávarspendýra.

Hringrásarsamfélag

Að byggja upp hringrásarsamfélag munum við snúa okkur frá ósjálfbæru hagkerfi sem er grundvallað á óendanlegum vexti. Við Píratar viljum setja skýra stefnu um hringrásarhagkerfi til að draga úr vistspori og sporna gegn ofneyslu og sóun. Mengandi starfsemi mun greiða sérstök gjöld og axla ábyrgð á myndun úrgangs. Við ætlum að innleiða réttinn til viðgerða og stuðla að vistvænu deilihagkerfi. Við munum hefja átak í fráveitumálum í samstarfi ríkis og sveitarfélaga og endurskipuleggja úrgangsmál frá grunni. Píratar ætla að byggja upp græna innviði um land allt fyrir vistvæna fararmáta og hefja tilraunir með samgöngur framtíðarinnar.

Valdeflum almenning

Stjórnvöld verða að axla þá ábyrgð sem fylgir valdasetu á tímum loftslagsbreytinga. Almenningur á að hafa skýra möguleika til aðhalds og eftirlits með stjórnvöldum. Þar þarf einnig að tryggja aukið samráð við almenning á öllum stigum stefnumótunar. Við ætlum að vernda hagsmuni komandi kynslóða með því að meta allar aðgerðir og útgjöld ríkisins út frá velsældarmælikvörðum og áhrifum þeirra á umhverfi og loftslag. Píratar vilja þjóðfund um sjálfbærni og loftslagsmál í upphafi hvers kjörtímabils, því þannig finnum við lausnirnar saman.

Aðgerðir á alþjóðasviðinu

Víðtæk alþjóðleg samvinna er nauðsynleg ef nást á að halda hnattrænni hlýnun innan 1,5° C marka Parísarsamningsins. Mörg þeirra ríkja sem eiga aðild að Parísarsamningnum munu að öllum líkindum ekki geta staðið við skuldbindingar sínar án þess að stórauka aðgerðir. Ísland á að nota rödd sína á alþjóðavettvangi til að beita sér í þágu umhverfis- og loftslagsmála til að sporna gegn óafturkræfum skaða á vistkerfum heimsins. Píratar ætla að stuðla að auknu alþjóðlegu samstarfi til að ná kolefnishlutleysi og leggja áherslu á ákvæði um loftslagsmál í öllum milliríkjasamningum Íslands. Við munum hafa framgöngu um gerð nýrra alþjóðlegra árangursmælikvarða sem ráðast að rótum frekar en einkennum loftslagsvandans. Einnig munum við styðja þróunarríki í aðgerðum sínum og axla þá ábyrgð sem fylgir stöðu Íslands sem eitt af auðugari ríkjum heims.

Loftslagsaðlögun

Við Píratar vitum að undirbúa þarf samfélagið undir óhjákvæmilegar afleiðingar loftslagsbreytinga. Stjórnvöld verða að gera áætlun til að tryggja áframhaldandi velferð og öryggi landsbúa, dýra og gróðurs á meðan afleiðingar loftslagshlýnunar ganga yfir. Slíkar áætlanir þurfa að taka mið af öllum sviðsmyndum, þannig að hlýnun geti orðið talsvert umfram markmið Parísarsáttmálans. Þær þurfa einnig að innihalda áhættumat sem byggir á heildstæðu og ítarlegu mati færustu sérfræðinga.

Slíkt viðbragð felur í sér að auka fæðuöryggi á Íslandi og hvetja til fjölbreyttrar og sjálfbærrar matvælaframleiðslu, að efla vísindalegar grunnrannsóknir og þróun á sjálfbærri innlendri framleiðslu, að efla rannsóknir er varða endurvinnslu, hringrásarhagkerfið og líftækni. Við munum kanna hvernig hægt verður að bregðast við breyttum sviðsmyndum á vöruflutningum til að tryggja velferð og öryggi landsbúa.

Verndun hafsins

Píratar ætla að vernda lífríki sjávar gegn ofveiði, ágangi og mengun. Til þess nýtum við bestu fáanlegu tækni við veiðar og vinnslu og uppfyllum ákvæði alþjóðasamninga í öllum málum er varða hafið umhverfis Ísland og auðlindir þess. Við ætlum að efla hagræna hvata til að minnka losun þrávirkra lífrænna efna og óniðurbrjótanlegra agna frá íbúabyggð og starfsemi í landi, svo sem plastagna. Starfsemi sem ógnar vernd hafsins á að skylda í umhverfismat og draga úr umhverfismengun frá skipum í íslenskri landhelgi.

Skip sem leggjast við höfn á Íslandi á að tengja við íslenskt rafmagn svo þau brenni ekki svartolíu. Við ætlum að stefna að aukningu friðlýstra svæða á hafi til verndar hrygningarsvæðum og viðhalds líffræðilegrar fjölbreytni. Við munum verja hafsbotninn gegn mannvirkjum og veiðarfærum sem geta valdið þar óafturkræfum spjöllum og hyggjumst  banna olíuleit og olíuvinnslu í íslenskri landhelgi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here